Kommissionen för hållbar utveckling

Kommissionen för hållbar utveckling är ett forum för påverkan som samlar betydelsefulla samhällsaktörer. Kommissionen främjar samarbete för att målen för hållbar utveckling ska uppnås och strävar efter att förankra de strategiska målen för hållbar utveckling i den nationella politiken, förvaltningen och den samhälleliga praxisen.

Uppgifter

  • Påskynda genomförandet av den globala agendan för hållbar utveckling Agenda 2030 och att integrera den i det nationella arbetet för hållbar utveckling.
  • Följa upp och utvärdera hur den globala agendan genomförs i Finland.
  • Främja, följa upp och utvärdera genomförandet av det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling ”En målbild för Finland 2050”, och att informera om resultaten.
  • Flerdubbla antalet åtgärdsåtaganden, höja målnivån och öka effekterna av åtagandeprocesserna.
  • Stödja olika aktörer och samarbetet mellan dem för att hållbarhetsperspektivet och Agenda 2030 ska kunna genomföras på bred front i samhället.
  • Införliva målen och principerna i det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling i den samhälleliga praxisen.
  • Stärka den politiska följdriktigheten och göra den nationella politiken för hållbar utveckling till en integrerad del av statsförvaltningen.

Kommissionen kan tillsätta sektioner och arbetsgrupper till vilka man även kan inbjuda medlemmar som inte tillhör kommissionen. Förutom de ordinarie mötena (2–3 per år) anordnar kommissionen även seminarier och gemensamma möten med olika aktörer. Utvecklingspolitiska kommissionen samarbetar med kommissionen.

För beredningen av kommissionens arbete ansvarar förutom generalsekretariatet också det samordnade nätverket, där företrädare för ministerierna ingår.

Kommissionens arbete stöds och utmanas av en Expertpanel för hållbar utveckling bestående av experter från olika vetenskapsområden och 2030 Agenda Unga gruppen.