Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Arbetet för hållbar utveckling i alla världens länder styrs av den globala agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030, som man enats om i FN. Agendan omfattar 17 mål för hållbar utveckling som länderna tillsammans ska nå före 2030.

Agenda 2030 är särskilt viktig framför allt av två orsaker: 1) Målen för hållbar utveckling är globala, det vill säga desamma för alla världens länder, även om olika länder betonar olika frågor beroende på utvecklingsnivån i landet. 2) Agendan betonar det ömsesidiga beroendet mellan målen, vilket betyder att man bör beakta åtgärdernas inverkan på de övriga målen och granska miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet som en helhet.

Regeringarna i världens länder ansvarar för uppfyllelsen av målen för Agenda 2030. I sina genomförandeprogram för Agenda 2030 har regeringarna förbundit sig att utarbeta nationella planer för hur de globala målen för hållbar utveckling ska nås och att rapportera till FN om framsteg i genomförandet.

Finlands regerings arbete för att genomföra Agenda 2030

Finlands regerings arbete för att genomföra Agenda 2030 styrs av en nationell genomförandeplan. Det är ett dokument som utarbetas av regeringen och som lämnas till riksdagen i form av statsrådets redogörelse. Statsminister Sipiläs regering utarbetade den första genomförandeplanen 2017 och statsminister Marins regering en uppdaterad plan 2020.

I genomförandeplanen för statsminister Marins regering, det vill säga i statsrådets redogörelse om Agenda 2030, presenteras de åtgärder som regeringen vidtar för att främja vart och ett av de 17 målen för hållbar utveckling. För varje mål redogörs det både för regeringens åtgärder i Finland och för åtgärder genom vilka Finland främjar genomförandet av Agenda 2030 på andra håll i världen, det vill säga bär ett globalt ansvar.

Regeringens arbete för att genomföra Agenda 2030 bereds och samordnas vid generalsekretariatet för hållbar utveckling vid statsrådets kansli. För samarbetet mellan ministerierna har det inrättats ett samordnande nätverk för hållbar utveckling med företrädare för varje ministerium.

Finland rapporterar regelbundet om framstegen i det nationella genomförandet av Agenda 2030 genom nationella översyner till FN (Voluntary National Review, VNR). Finlands senaste nationella översyn är från 2020.

Finland presenterade sin rapport med den nationella översynen vid FN:s högnivåmöte den 14 juli 2020. Se statsminister Sanna Marins presentation av rapportens budskap.

År 2016 var Finland ett av de första länderna som rapporterade om sina planer för genomförande av Agenda 2030 på FN:s högnivåforum för hållbar utveckling. Du kan läsa Finlands tidigare rapporter på vår materialsida.

Hela samhället delaktigt i främjandet av hållbar utveckling

Utöver regeringen har också företag, forskning och aktörer i det civila samhället en viktig roll när det gäller att genomföra de globala målen för hållbar utveckling. Företagen kan bidra till exempel till arbetsvillkor och produkters miljövänlighet. Universiteten och forskningsinstituten tar fram hållbarhetsinformation och innovationer. Aktörerna i det civila samhället tar upp till debatt frågor som är viktiga med tanke på en hållbar utveckling och tillhandahåller tjänster som gagnar medborgarna. I många hållbarhetsfrågor, till exempel när det gäller att ordna undervisning eller hälso- och sjukvårdstjänster, har kommunerna och städerna en central roll. Ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 förutsätter engagemang av hela samhället, det vill säga ett kontinuerligt samarbete och en kontinuerlig dialog mellan regeringen och andra samhällsaktörer.

Finlands kommission för hållbar utveckling stöder hela samhällets delaktighet i arbetet för hållbar utveckling. Kommissionen för hållbar utveckling är ett forum som engagerar samhället på bred front under ledning av statsministern.

Kommissionens centrala uppgift är att påskynda genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling och integrera Agenda 2030 i det nationella arbetet för hållbar utveckling. Dessutom verkställer och följer kommissionen det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, ”En målbild för Finland 2050”. Kommissionen har också som mål att involvera hela samhället i förverkligandet av en hållbar utveckling och att åstadkomma möten, dialog och nätverk mellan olika aktörer. Kommissionen strävar efter att dela med sig av och aktivt informera om bästa praxis såväl nationellt som internationellt.

Åtgärdsåtaganden för hållbar utveckling har sedan 2013 varit ett konkret sätt att involvera hela samhället i arbetet för hållbar utveckling. Genom att ingå ett åtgärdsåtagande kan vem som helst, allt från företag och skolor till enskilda medborgare, delta i det nationella arbetet på ett konkret sätt.

Kommissionen för hållbar utveckling bereder som bäst en nationell färdplan för Agenda 2030. Avsikten är att färdplanen ska bli klar i december 2021. Färdplanen är en plan för hela samhället när det gäller att nå alla de globala målen för hållbar utveckling. Trots att Finland är ett av de länder som gjort mest framsteg med målen, kräver ungefär en fjärdedel av delmålen ytterligare åtgärder av Finland. Färdplanen stakar ut en väg mot dessa delmål.

Läs den preliminära utredning som Gaia Consulting gjort med sikte på färdplanen för Agenda 2030 (på finska).