Det samordnande nätverket för hållbar utveckling

Ordförande för det samordnande nätverket är vice generalsekreteraren för kommissionen för hållbar utveckling, Taru Savolainen, och vice ordförande är generalsekreteraren för kommissionen för hållbar utveckling Eeva Furman från statsrådets kansli.

Det samordnande nätverket sammanträder ungefär en gång per månad, åtminstone alltid före kommissionen för hållbar utvecklings möten och i övrigt vid behov. 

En medlem av det samordnande nätverket fungerar som det egna förvaltningsområdets ansvars- och kontaktperson i frågor som gäller hållbar utveckling. Respektive medlem av det samordnande nätverket samordnar och sammanjämkar det egna förvaltningsområdets synpunkter med den nationella planen och det nationella arbetet för hållbar utveckling.

Medlem
Suppleant
Teamledare, ställföreträdare för enhetschefen Jenny Haukka, utrikesministeriet Ansvarig tjänsteman Heidi Höök, utrikesministeriet
Ledningens expert Carola Hautamäki, 
justitieministeriet
 
Specialsakkunnig Ilona Suojanen, 
inrikesministeriet
Sakkunnig Eeva Koivunen,
inrikesministeriet
Planerare Mari Kulmala,
justitieministeriet
Specialsakkunnig Sami Heikkilä,               
justitieministeriet
CIO Vesa Lipponen, finansministeriet  
Konsultativ tjänsteman Hannu Vainonen, undervisnings- och kulturministeriet Kulturråd Emma Harju,
undervisnings- och kulturministeriet
Ledande sakkunnig Katja Matveinen,
jord- och skogsbruksministeriet
Konsultativ tjänsteman Birgitta Vainio-Mattila, jord- och skogsbruksministeriet
Överinspektör Sara Österberg, kommunikationsministeriet Konsultativ tjänsteman Tuuli Ojala, kommunikationsministeriet
Konsultativ tjänsteman Leena Pentikäinen,
arbets- och näringsministeriet
Konsultativ tjänsteman Mika Honkanen, 
arbets- och näringsministeriet 
Socialråd Markus Seppelin,
social- och hälsovårdsministeriet
Konsultativ tjänsteman Satu Leino, 
social- och hälsovårdsministeriet
Sakkunnig Juulia Suuronen,
miljöministeriet
Miljöråd Marina von Weissenberg, 
miljöministeriet
   
Permanent sakkunnig Suppleant
Generalsekreterare Marikki Karhu, Utvecklingspolitiska komissionen Koordinator Katja Kandolin,
Utvecklingspolitiska komissionen
Forskningschef Jukka Hoffren,
Statistikcentralen 
 
Utvecklingschef, ansvarsfullhet Katri Kanerva (tjänstledig till utgången av maj), Statskontoret Ansvarighetsspecialist Netta Jakola, 
Statskontoret