Det samordnande nätverket för hållbar utveckling

Ordförande för det samordnande nätverket är generalsekreteraren för kommissionen för hållbar utveckling, Annika Lindblom från miljöministeriet, och vice ordförande är vice generalsekreteraren för kommissionen för hållbar utveckling, Marja Innanen från statsrådets kansli.

Det samordnande nätverket sammanträder ungefär en gång per månad, åtminstone alltid före kommissionen för hållbar utvecklings möten och i övrigt vid behov. Under år 2016 när den nationella handlingsplanen för Agenda 2030 utarbetas kommer det samordnande nätverket eventuellt att sammanträda oftare.

En medlem av det samordnande nätverket fungerar som det egna förvaltningsområdets ansvars- och kontaktperson i frågor som gäller hållbar utveckling. Respektive medlem av det samordnande nätverket samordnar och sammanjämkar det egna förvaltningsområdets synpunkter med den nationella planen och det nationella arbetet för hållbar utveckling.

Medlem

Suppleant

Ambassadråd Mikael Långström, utrikesministeriet Attaché Johannes Puukki, utrikesministeriet
Ambassadråd Anna Salovaara, utrikesministerie Handelråd Mika Vehnämäki, utrikesministerie
Specialsakkunnig Maria Wakeham-Hartonen, justitieministeriet Specialsakkunnig Vava Lunabba, justitieministeriet
Sakkunnig Leena Seitovirta, inrikesministeriet Utvecklingsdirektör Harri Martikainen (vid behov), inrikesministeriet
Planerare Sami Heikkilä, justitieministeriet Miljöchef Terhi Svanström, Försvarsmakten
Konsultativ tjänsteman Armi Liinamaa, finansministeriet  
Specialsakkunnig Hannu Vainonen, undervisnings- och kulturministeriet Överinspektör Riina Vuorento, undervisnings- och kulturministeriet
Konsultativ tjänsteman Anne Vehviläinen, jord- och skogsbruksministeriet Konsultativ tjänsteman Birgitta Vainio-Mattila, jord- och skogsbruksministeriet
Specialsakkunnig Tuuli Ojala, kommunikationsministeriet Överinspektör Laura Sarlin, kommunikationsministeriet
Strategidirektör Antti Joensuu, arbets- och näringsministeriet Konsultativ tjänsteman Mika Honkanen, arbets- och näringsministeriet
Konsultativ tjänsteman Markus Seppelin, social- och hälsovårdsministeriet Specialsakkunnig Satu Leino, social- och hälsovårdsministeriet
  Konsultativ tjänsteman Taina Nikula, miljöministeriet
Ledande specialsakkunnig Ulla Rosenström, statsrådets kansli  
Permanent sakkunnig  
Generalsekreterare, Utvecklingspolitiska komissionen Marikki Stocchetti

 

Sekretariatet för samordning av hållbar utveckling vid statsrådets kansli består av generalsekreteraren för Finlands kommission för hållbar utveckling och personer som utses av statsrådets kansli och utrikesministeriet. Sekretariatet för samordning vid statsrådets kansli har ett nära samarbete med det samordnande nätverket för hållbar utveckling.