Det samordnande nätverket för hållbar utveckling

Ordförande för det samordnande nätverket är vice generalsekreteraren för kommissionen för hållbar utveckling, Marja Innanen, och vice ordförande är specialsakkunnig Sami Pirkkala från statsrådets kansli.

Det samordnande nätverket sammanträder ungefär en gång per månad, åtminstone alltid före kommissionen för hållbar utvecklings möten och i övrigt vid behov. Under år 2016 när den nationella handlingsplanen för Agenda 2030 utarbetas kommer det samordnande nätverket eventuellt att sammanträda oftare.

En medlem av det samordnande nätverket fungerar som det egna förvaltningsområdets ansvars- och kontaktperson i frågor som gäller hållbar utveckling. Respektive medlem av det samordnande nätverket samordnar och sammanjämkar det egna förvaltningsområdets synpunkter med den nationella planen och det nationella arbetet för hållbar utveckling.

Medlem

Suppleant

Ambassadråd Päivi Karhio-Szilvay, utrikesministeriet Ambassadråd Helena Silvonen, utrikesministeriet
Ambassadråd Mikael Långström, utrikesministeriet Handelråd Mika Vehnämäki, utrikesministerie
Specialsakkunnig Maria Wakeham-Hartonen, justitieministeriet Specialsakkunnig Mari Mäki, justitieministeriet
Specialsakkunnig Leena Seitovirta, inrikesministeriet Utvecklingsdirektör Harri Martikainen, inrikesministeriet
Planerare Sami Heikkilä, justitieministeriet Sekreterare Mari Kulmala, justitieministeriet
CIO Irja Peltonen, finansministeriet Budgetråd Armi Liinamaa, finansministeriet
Specialsakkunnig Hannu Vainonen, undervisnings- och kulturministeriet Konsultativ tjänsteman Anne Mattero, undervisnings- och kulturministeriet
Konsultativ tjänsteman Anne Vehviläinen, jord- och skogsbruksministeriet Konsultativ tjänsteman Birgitta Vainio-Mattila, jord- och skogsbruksministeriet
Specialsakkunnig Tuuli Ojala, kommunikationsministeriet Överinspektör Laura Sarlin, kommunikationsministeriet
Konsultativ tjänsteman Leena Pentikäinen, arbets- och näringsministeriet Konsultativ tjänsteman Mika Honkanen, arbets- och näringsministeriet
Konsultativ tjänsteman Markus Seppelin, social- och hälsovårdsministeriet Jurist Jenna Uusitalo, social- och hälsovårdsministeriet
Konsultativ tjänsteman Taina Nikula, miljöministeriet Miljöråd Marina von Weissenberg, miljöministeriet
Ledande sakkunnig Ulla Rosenström, statsrådets kansli  
   
Permanent sakkunnig  
Generalsekreterare, Kommissionen för hållbar utveckling Annika Lindblom
Generalsekreterare, Utvecklingspolitiska komissionen Marikki Stocchetti
 
Sekreterare
Sakkunnig Riina Pursiainen, statsrådets kansli