Det samordnande nätverket för hållbar utveckling

Ordförande för det samordnande nätverket är vice generalsekreteraren för kommissionen för hållbar utveckling, Taru Savolainen, och vice ordförande är generalsekreteraren för kommissionen för hållbar utveckling Eeva Furman från statsrådets kansli.

Det samordnande nätverket sammanträder ungefär en gång per månad, åtminstone alltid före kommissionen för hållbar utvecklings möten och i övrigt vid behov. Under år 2016 när den nationella handlingsplanen för Agenda 2030 utarbetas kommer det samordnande nätverket eventuellt att sammanträda oftare.

En medlem av det samordnande nätverket fungerar som det egna förvaltningsområdets ansvars- och kontaktperson i frågor som gäller hållbar utveckling. Respektive medlem av det samordnande nätverket samordnar och sammanjämkar det egna förvaltningsområdets synpunkter med den nationella planen och det nationella arbetet för hållbar utveckling.

Medlem

Suppleant

Ambassadråd Päivi Karhio-Szilvay, utrikesministeriet Handelråd Antti Piispanen, utrikesministerie
Ambassadråd Petra Paasilinna, utrikesministeriet Ansvarig tjänsteman Kristian Kumlin, utrikesministeriet
Specialsakkunnig Mia Luhtasaari, justitieministeriet Specialsakkunnig Laura Nurminen, justitieministeriet
Specialsakkunnig Leena Seitovirta, inrikesministeriet  
Planerare Sami Heikkilä, justitieministeriet Sekreterare Mari Kulmala, justitieministeriet
CIO Vesa Lipponen, finansministeriet Budgetråd Armi Liinamaa, finansministeriet
Specialsakkunnig Hannu Vainonen, undervisnings- och kulturministeriet Sakkunnig Emma Harju, undervisnings- och kulturministeriet
Bioekomomiråd Anne Vehviläinen, jord- och skogsbruksministeriet Konsultativ tjänsteman Birgitta Vainio-Mattila, jord- och skogsbruksministeriet
Specialsakkunnig Tuuli Ojala, kommunikationsministeriet Överinspektör Laura Sarlin, kommunikationsministeriet
Konsultativ tjänsteman Leena Pentikäinen, arbets- och näringsministeriet  
Konsultativ tjänsteman Markus Seppelin, social- och hälsovårdsministeriet Planerare Amira Attia, social- och hälsovårdsministeriet
Sakkunnig Juulia Suuronen, miljöministeriet Miljöråd Marina von Weissenberg, miljöministeriet
   
Permanent sakkunnig  
Generalsekreterare, Kommissionen för hållbar utveckling Annika Lindblom
Generalsekreterare, Utvecklingspolitiska komissionen Marikki Karhu