Finlands strategi för hållbar utveckling

Kommissionen för hållbar utveckling godkände i mars 2022 en ny strategi för 2022–2030. Strategins namn är enligt visionen ett välmående och globalt ansvarsfullt Finland som tryggar naturens bärkraft 2022–2030. Den bygger på sex förändringsområden. Förändringsområdestänkandet som systematiskt granskar hållbar utveckling baserar sig på FN:s globala vetenskapsrapporter om hållbar utveckling (Global Sustainable Development Report, 2019, 2023). De förändringsområden som identifierats som centrala för Finland och som fastställts i strategin är:

  • Ekonomi och arbete som främjar välbefinnande samt hållbar konsumtion
  • Bildning, kompetens och hållbara levnadssätt
  • Välbefinnande, hälsa och samhällelig delaktighet
  • Ett hållbart energisystem
  • Ett livsmedelssystem som främjar välbefinnandet
  • Skogs-, vatten- och markanvändning som stärker mångfald och koldioxidneutralitet

Utöver de sex förändringsområdena behandlar strategin Finlands stöd till genomförandet av Agenda 2030 globalt.

För varje förändringsområde innehåller strategin en förändringsvision som sträcker sig fram till 2030, en uppsättning förändringsmål som konkretiserar visionerna samt en beskrivning av centrala åtgärder som berör olika samhällssektorer och som har en nyckelroll i genomförandet av förändringen.

Genomförandet av strategin styrs av fem övergripande principer: 1) säkerställande av rättvisa, jämlikhet och jämställdhet mellan könen, 2) hela samhällets delaktighet och delaktighet, 3) betonad uppmärksamhet vid dem som har det sämst ställt (Leave no one behind), 4) säkerställa långsiktighet och politisk samstämmighet, 5) att bära det globala ansvaret.

Kommissionens strategi utgör en långsiktig målram för kommissionens medlemmar och sina intressentgruppernas strategi- och programarbete.

Bekanta dig med strategin för kommissionen för hållbar utveckling här

Uppföljning av strategin

Genomförandet av strategin följs upp vartannat år med hjälp av tematiska artiklar. I artiklarna granskas hållbarhetsrelaterade förändringar och utvecklingsförlopp inom respektive förändringsområde.

De första artiklarna publicerades i januari och april 2024. De har beretts av konsultbyrån för hållbar utveckling Kaskas. Kaskas ansvarar för artikelns innehåll och innehållet representerar inte nödvändigtvis statsrådets åsikt.

Läs artikelsammandragen här