Åtagande2050

Åtagande2050 är ett gratis och frivilligt verktyg för att utveckla organisationernas hållbarhetsarbete samt för att ställa upp, mäta och rapportera om målen. Åtagandena förverkligar ett eller flera av målen i FN:s åtgärdsprogram för hållbar utveckling Agenda2030 och främjar genomförandet av strategin för kommissionen för hållbar utveckling. Åtagande2050 är alltså ett sätt att uppnå de globala målen nationellt.

De frivilliga åtaganden som gjorts i tjänsten är ett sätt för kommissionen för hållbar utveckling och dess samarbetspartner att bjuda in alla att delta i främjandet av hållbar utveckling i hela samhället. Åtagande2050 samlar ett stort antal åtaganden som främjar olika dimensioner av hållbar utveckling och green deal -avtal mellan ministerier och sektorer.

Bekanta dig med olika typer av åtaganden här och hitta en som passar din organisation.

Årsrapporter och belöning för bästa åtaganden

I årsrapporterna för Åtagande2050 berättar vi om resultaten av de samhälleliga åtagandena.

Läs den senaste årsrapporten här: årsrapport 2022. Rapporter från tidigare år finns på materialsidan.

De bästa åtagandena och green deal-avtalen inom varje förbindelsekategori belönas årligen i samband med seminariet om Läget och Framtiden för hållbar utveckling. För ersättningarna ansvarar bakgrundsorganisationerna för varje åtagandekategorie.

Ingå ett åtagande

1. Fatta beslutet

Fundera på vilket tema skulle vara bäst for er organisation att ingå ett åtagande. Åtagandet kan utgå från utvecklandet av er egen verksamhet, skärpningen av det mål som redan finns, en helt ny verksamhetsmodell, produkt eller lösning eller spridning av något ärende till ett större samhälle. För att åtaganden ska ha verklig genomslagskraft måste det i åtgärdsåtagandena ingå något nytt för er organisation.

Åtaganden kan ingås ensam, tillsammans med någon annan aktör, inom hela branschen eller utmana andra aktörer. Konkreta åtgärdsåtaganden behöver inte begränsas till Finland, i enlighet med principerna för hållbar utveckling (globalt, generationsöverskridande) kan åtagandet också gälla leveranskedjor, länder eller verksamheter utanför Finland. Åtagandet kan vara en stor eller liten förändring på lång sikt eller en handling av kampanjkaraktär.

2. Registrera åtagandet på webben

En för den egna organisationen lämplig åtgärdsåtaganden kan ingås via webbtjänsten  sitoumus2050.fi.

Åtgärdsåtagandet ska ha

  • en rubrik
  • mål och mätare för hur målen uppnåtts
  • en tidsplan
  • eventuell övrig information som hänför sig till åtagandet och som man vill dela med andra.

3. Från idé till handling och uppföljning!

Uppfyllelse av målen kräver arbete, uppföljning och aktiv kommunikation. När åtagandet har registrerats på webben och publicerats blir den offentligt. Kommissionen, generalsekretariatet och expertpanelen för hållbar utveckling följer upp och stöder åtagandena och framstegen i dem.

Generalsekretariatet för hållbar utveckling uppmanar de aktörer som ingått ett åtagande att årligen rapportera om hur det framskrider. Den som ingått åtagandet kan rapportera om framsteg i samma databas där åtagandet ingåtts. Den som ingått åtagandet kan också rapportera om framstegen i sina egna uppföljningssystem och i enlighet med sina egna rapporteringsscheman.