Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling

Den nationella strategin för hållbar utveckling sågs över 2013. I stället för en traditionell strategi beslutade Finlands kommission för hållbar utveckling att utarbeta ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling, ”En målbild för Finland 2050”. Genom det samhälleliga åtagandet förbinder sig den offentliga förvaltningen tillsammans med andra aktörer att i allt sitt arbete och all sin verksamhet främja en hållbar utveckling.

Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling

Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är ett viktigt verktyg för att genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Det samhälleliga åtagandet är en gemensam långsiktig vision om framtidens Finland. Till grund för åtagandet ligger ett samförstånd om att en förändring är nödvändig.

Det samhälleliga åtagandet innefattar överenskommelser om handlingssätt och mål som möjliggör ett gott liv både nu och för kommande generationer. Det samhälleliga åtagandet utgör en tolkning av innebörden i hållbar utveckling som framställts av kommissionen för hållbar utveckling. Innebörden i hållbar utveckling definieras genom praktiska åtgärder.

Det samhälleliga åtagandet består av åtta mål: lika möjligheter till välfärd, ett samhälle med delaktiga medborgare, hållbart arbete, hållbara samhällen och lokala gemenskaper, ett klimatneutralt samhälle, en resurssmart ekonomi, levnadssätt som respekterar naturens bärkraft samt naturhänsyn i beslutsfattandet. Mer information om målen finns här.

Åtgärdsåtaganden

För att de gemensamma målen i det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling ska nås kan företag, sammanslutningar, läroanstalter, förvaltningen, partier, städer och andra aktörer ingå egna konkreta åtgärdsåtaganden. Även privatpersoner kan ingå åtgärdsåtaganden.

Ett åtgärdsåtagande innebär att man förbinder sig att främja målen i det samhälleliga åtagandet. Åtgärdsåtagandena är inriktade på konkreta åtgärder, förändringar i verksamhetssätten och nyskapande försök som genomförs inom 5–10 år och som främjar de gemensamt överenskomna målen. Genom åtagandena kan man bidra till alla eller bara till en del av de gemensamma målen, både i Finland och internationellt. Genom att ingå ett åtgärdsåtagande deltar man samtidigt i det nationella genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Det har ingåtts redan över 2 700 åtaganden på alla håll i samhället. Kom med du också!

Gör ett åtagande

Ingå ett åtagande

1. Fatta beslutet

Fundera ut ett tema eller en fråga som faller sig naturligt med tanke på er organisations verksamhet och ingå ett åtagande kring detta. Idén till ett åtagande kan utgå från behovet att utveckla er egen verksamhet, skärpa ett redan befintligt mål, skapa en helt ny verksamhetsmodell, produkt eller lösning eller ge något en mer omfattande samhällelig spridning. För att åtagandeprocessen ska ha någon verklig effekt ska åtgärdsåtagandet innehålla något nytt för den som ingått det. Ett konkret åtagande kan gälla ett eller flera av målen i det samhälleliga åtagandet.

Ett åtgärdsåtagande kan ingås ensam, tillsammans med någon annan aktör, av hela branschen eller så att man utmanar andra att delta. De konkreta åtgärdsåtagandena behöver inte begränsa sig till Finland. I enlighet med principerna för hållbar utveckling (global, generationsöverskridande) kan åtagandet också gälla leveranskedjor, länder eller verksamhet utanför Finland. Åtagandet kan vara stort eller litet, utgöra en långsiktig förändring eller ha karaktären av en kampanj. Mer kriterier för åtgärdsåtagandet hittar du här.

2. Registrera åtagandet på webben

Åtgärdsåtaganden kan ingås i webbtjänsten sitoumus2050.fi.

Åtgärdsåtagandet ska ha

  • en rubrik
  • mål och mätare för hur målen uppnåtts
  • en tidsplan
  • eventuell övrig information som hänför sig till åtagandet och som man vill dela med andra.

3. Från tanke till handling – och uppföljning!

Uppfyllelse av målen kräver arbete, uppföljning och aktiv kommunikation. När åtagandet har registrerats på webben och publicerats blir det offentligt. Kommissionen, generalsekretariatet och expertpanelen för hållbar utveckling följer upp och stöder åtagandena och framstegen i dem.

Generalsekretariatet för hållbar utveckling uppmanar de aktörer som ingått ett åtagande att årligen rapportera om hur det framskrider. Den som ingått åtagandet kan rapportera om framsteg i samma databas där åtagandet ingåtts. Den som ingått åtagandet kan också rapportera om framstegen i sina egna uppföljningssystem och i enlighet med sina egna rapporteringsscheman.

Överensstämmelse mellan det samhälleliga åtagandet och Agenda 2030

Kommissionen för hållbar utveckling utarbetade det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling 2013, samtidigt som de globala förhandlingarna om Agenda 2030 ännu pågick. När Agenda 2030 godkändes hösten 2015 beslutade man att uppdatera det samhälleliga åtagandet så att det motsvarar riktlinjerna i den.

I och med uppdateringen stämmer det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling ihop med Agenda 2030. Alla 17 huvudmål för Agenda 2030 ingår på ett heltäckande sätt i målen för det samhälleliga åtagandet.