Vad är hållbar utveckling?

Med hållbar utveckling avses människors välfärd inom ramen för jordens bärkraft. Detta illustreras av en mycket använd modell av nationalekonomen Kate Raworth, den så kallade donutmodellen för hållbarhet. Den inre gröna ringen illustrerar det område där människors välfärd förverkligas inom ramen för jordens bärkraft.

På bilden finns en rund ”donutmodell” med olika nivåer. I donitsens yttre omgivning beskrivs frågor som gäller miljöns bärkraft, dvs. det ekologiska taket. I centrum står frågor som gäller social välfärd, såsom hälsa och utbildning. Utrymmet mellan mitten och den yttre ringen beskriver det gränssnitt där människor mår bra inom ramen för jordens bärkraft.
Originalbilden: Kate Raworth, Doughnut Economics. Översättning och bildbehandling: Statsrådets kansli.

Helt i mitten finns samhälleliga frågor som påverkar människors välfärd, till exempel utbildning, arbete och hälsa. I samband med hållbar utveckling talas det ofta om social hållbarhet, och frågorna i mitten är avgörande just med tanke på social hållbarhet. Utan dem mår människorna inte bra. Frågorna i mitten kallas också den sociala grunden för välfärd.

I den yttre kretsen finns frågor som hänför sig till jordens bärkraft, till exempel den biologiska mångfaldens tillstånd, växthusgasutsläpp och havens tillstånd. Den miljöbelastning som människor orsakar överskrider nuförtiden i många avseenden gränserna för jordens bärkraft, vilket har en betydande inverkan på människors välfärd. I samband med hållbar utveckling talas det ofta om ekologisk eller miljömässig hållbarhet, och frågorna i den yttre kretsen är avgörande just med tanke på ekologisk hållbarhet. För frågorna i den yttre kretsen används också begreppet det ekologiska taket (som motpol till den sociala grunden i mitten).

När det gäller hållbar utveckling har ekonomin en roll som möjliggörare. I donutmodellen finns ekonomin i den gröna ringens nedre hälft. Ekonomin gör det möjligt att ordna verksamheten och tjänsterna i samhället. Den sociala grunden förutsätter alltså en fungerande ekonomi. Ekonomin använder dock naturresurser och belastar miljön. Med tanke på en hållbar utveckling är det viktigt att minimera den miljöbelastning som ekonomin orsakar. Hur saker och ting produceras och vilka produkter människorna köper och konsumerar har en stor inverkan på hållbar utveckling.

I samband med hållbar utveckling talas det också ofta om de tre dimensionerna av hållbarhet, det vill säga social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Donutmodellen beskriver deras förhållande till varandra.

Ömsesidigt beroende är ett centralt begrepp med tanke på hållbar utveckling. Med ömsesidigt beroende avses att frågor med anknytning till det sociala fundamentet, ekonomin och belastningen på miljön är kopplade till varandra på många olika sätt. Till exempel skapandet av nya arbetsplatser stärker det sociala fundamentet och människors välfärd, men ur miljösynvinkel är det inte likgiltigt inom vilka branscher arbetsplatserna skapas. De bästa branscherna ur miljösynvinkel är de branscher där nya arbetsplatser inte ökar belastningen på miljön. Ett annat exempel är livsmedelsproduktionen, som är viktig med tanke på människors välfärd och dessutom sysselsätter många. Samtidigt är livsmedelsproduktionen förknippad med betydande miljöfrågor, och frågor som gäller livsmedelsproduktion och konsumtion bör därför granskas som en helhet.