Suomen kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen toimikunta hyväksyi maaliskuussa 2022 uuden strategian vuosille 2022-2030. Strategian nimi on sen vision mukaisesti Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi vuosille 2022-2030. Se rakentuu kuudelle, vuonna 2021 toteutetussa osallistavassa kestävän kehityksen tiekarttatyössä hahmotellulle muutosalueelle. Kestävää kehitystä systeemisesti tarkasteleva muutosalueajattelu pohjautuu YK:n julkaisemiin globaaleihin kestävän kehityksen tiederaportteihin (Global Sustainable Development Report, 2019, 2023). Suomelle keskeisiksi tunnistetut ja strategiassa määritellyt muutosalueet ovat:

  • Hyvinvointia edistävä talous ja työ sekä kestävä kulutus
  • Sivistys, osaaminen ja kestävät elämäntavat
  • Hyvinvointi, terveys ja yhteiskunnallinen osallisuus
  • Kestävä energiajärjestelmä
  • Hyvinvointia edistävä ruokajärjestelmä
  • Monimuotoisuutta ja hiilineutraaliutta vahvistava metsien, vesien ja maan käyttö

Kuuden muutosalueen lisäksi strategia käsittelee Suomen tukea Agenda2030:n toteutumiselle globaalisti.

Kunkin muutosalueen osalta strategia sisältää vuoteen 2030 ulottuvan muutosvision, joukon visioita konkretisoivia muutostavoitteita, sekä kuvauksen keskeisistä yhteiskunnan eri aloja koskettavista toimenpiteistä, jotka ovat avainroolissa muutoksen toteutumiseksi. 

Strategian toimeenpanoa ohjaa viisi läpileikkaavaa periaatetta: 1) oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon varmistaminen; 2) koko yhteiskunnan osallistaminen ja osallisuus; 3) heikoimmassa asemassa olevien korostettu huomioiminen (Leave no one behind); 4) pitkäjänteisyyden ja politiikkajohdonmukaisuuden varmistaminen; sekä 5) globaalin vastuun kantaminen.

Toimikunnan strategia toimii pitkän aikavälin tavoitekehikkona ja politiikkajohdonmukaisuuden välineenä toimikuntalaisten ja sidosryhmien strategia- ja ohjelmatyölle.

Tutustu kestävän kehityksen toimikunnan strategiaan täällä