Toimijat

Suomen kestävän kehityksen työ rakentuu yli 30-vuotiselle monitoimijayhteistyön perinteelle. Siinä ovat mukana yhteiskunnan eri toimijat valtionhallinnosta kuntiin ja kaupunkeihin, itsehallintoalueisiin, järjestöihin, yrityksiin, mediaan, uskontokuntiin, työmarkkinatoimijoihin, tiedeyhteisöön ja eduskuntapuolueisiin.

Kestävän kehityksen toimikunta on nämä yhteiskunnan eri toimijat yhdistävä, pääministerin puheenjohtama vaikuttajafoorumi.

Nuorten Agenda2030 -ryhmä perustettiin keväällä 2017 kestävän kehityksen toimikunnan yhteyteen. Ryhmän keskeisiä tavoitteita ovat nuorten äänen tuominen kestävää kehitystä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja politiikkatoimien suunnitteluun sekä kestävän kehityksen puolesta toimiminen nuorten omissa verkostoissa ja kansainvälisesti. Keväällä 2023 Nuorten Agenda2030 -ryhmän jaostoksi perustettiin nuorten ilmasto- ja luontoryhmä NUOLI, joka puolestaan tuo nuorten asiantuntijuutta erityisesti luonto- ja ilmastokysymyksiä koskevaan keskusteluun ja valmisteluun.  

Kestävyyspaneeli on neljästätoista tieteentekijästä koostuva riippumaton tiedepaneeli, jonka tehtävänä on edistää kestävää kehitystä Suomessa. Paneeli pyrkii vaikuttamaan laaja-alaisesti yhteiskunnassa, ja sen erityistehtävänä on tukea työssään Kestävän kehityksen toimikunnan työskentelyä. 

Sitoumus2050 on ilmainen ja vapaaehtoinen työkalu organisaatioiden kestävyystyön kehittämiseen sekä tavoitteiden asettamiseen, mittaamiseen ja raportointiin. Sitoumukset toteuttavat yhtä tai useampaa Agenda 2030:n tavoitetta ja edistävät kestävän kehityksen toimikunnan strategian toimeenpanoa. Sitoumus2050 on keino toteuttaa globaaleja tavoitteita kansallisesti.

Kestävän kehityksen koordinaatioverkosto on valtionhallinnon sisäinen yhteistyöverkosto kestävyystyön koordinoimiseksi ja sen politiikkajohdonmukaisuuden vahvistamiseksi. Koordinaatioverkostossa on edustus kaikista ministeriöistä sekä asiantuntijajäsenet Kehityspoliittisesta toimikunnasta, Valtiokonttorista ja Tilastokeskuksesta. Verkosto toimii itsenäisen kestävyystieteisiin erikoistuneen Kestävyyspaneelin yhteistyöverkostona.