Kestävän kehityksen toimikunta

Kestävän kehityksen toimikunta on yhteiskunnan merkittävät toimijat kokoava vaikuttajafoorumi. Toimikunta edistää yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja pyrkii juurruttamaan kestävän kehityksen strategiset tavoitteet kansalliseen politiikkaan, hallintoon ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin.

Tehtävät

  • Globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030:n, toimeenpanon vauhdittaminen ja kytkeminen keskeiseksi osaksi kansallista kestävän kehityksen työtä.
  • Globaalin toimintaohjelman toteutumisen seuranta ja arviointi Suomessa.
  • Kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi jonka haluamme 2050” toimeenpanon edistäminen, seuranta, arviointi ja tuloksista viestiminen.
  • Toiminnallisten sitoumusten määrän moninkertaistaminen, tavoitetason nostaminen ja sitoumusprosessin vaikuttavuuden lisääminen.
  • Eri toimijatahojen ja niiden yhteistyön tukeminen, jotta kestävän kehityksen näkökulma ja Agenda2030 toimeenpano toteutuu laajasti yhteiskunnassa
  • Viedä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet sekä periaatteet yhteiskunnallisiin käytäntöihin
  • Politiikkajohdonmukaisuuden vahvistaminen ja kansallisen kestävän kehityksen politiikan valtavirtaistaminen valtionhallinnossa.

Toimikunta voi asettaa jaostoja ja työryhmiä, joihin voidaan kutsua myös toimikuntaan kuulumattomia jäseniä. Varsinaisten kokoustensa (2–3 vuodessa) lisäksi toimikunta järjestää seminaareja ja yhteistapaamisia eri toimijatahojen kanssa. Kehityspoliittinen toimikunta tekee yhteistyötä toimikunnan kanssa.

Pääsihteeristön lisäksi ministeriöiden edustajista koostuva kestävän kehityksen koordinaatioverkosto vastaa toimikunnan työn valmistelusta.

Toimikunnan työtä tukee ja haastaa eri tieteenalojen asiantuntijoista koostuva Kestävyyspaneeli, sekä nuorista koostuva Nuorten Agenda2030 -ryhmä.