Nödåtgärder i anslutning till energikrisen på energirådets agenda den 24 november

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2022 19.51
Pressmeddelande

EU-ländernas energiministrar samlas till ett extra möte i energirådet i Bryssel den 24 november 2022. Vid mötet ska det beslutas om nya nödåtgärder i anslutning till energikrisen. På agendan står förord¬ningen om en solidaritetsmekanism för gas och förordningen om snabbare utbyggnad av förnybar energi. Avsikten är att rådet ska nå politiskt samförstånd om dem båda.

Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Ann-Mari Kemell. Energiministrarna diskuterade energikrisen senast den 25 oktober Luxemburg. 

Diskussionen baserar sig på kommissionens förslag av den 18 oktober om det s.k. tredje energikris-paketet. Ett centralt element i paketet är förordningen som syftar till att lindra effekterna av höga gas¬priser genom att ingripa i efterfrågan på och tillgången till gas, säkerställa försörjningstryggheten i hela unionen och stärka solidariteten. Politiskt samförstånd eftersträvas om förordningen.

Förslaget till förordning innehåller främjande av gemensam upphandling av gas, begränsning av gaspriset och prisfluktuationer samt utvidgning av solidariteten mellan medlemsländerna. Kommissionen utfärdade ett separat förslag om pristak för gas den 22 november.

Solidaritetsförordningen har behandlats i snabb takt på rådets arbetsgruppsnivå och i Coreper, och EU-rådets ordförandeland Tjeckien har strävat efter att hitta en kompromiss.

För Finlands del har texten i förordningen till många delar framskridit i positiv riktning, och Finlands oro över de ersättningar som ska betalas för gas som levereras till ett annat medlemsland som solidaritetsgas har beaktats.

Temporära åtgärder för att påskynda tillståndsgivningen vid investeringar i förnybar energi

Mötets andra tema är förordningen om tillståndsgivningen för förnybar energi. Kommissionen lämnade sitt förslag om förordningen den 9 november. Rysslands ockupation av Ukraina, det geopolitiska läget och de mycket höga energipriserna ökar enligt kommissionen behovet att påskynda utbyggnaden av förnybar energi i unionen för att man i EU ska kunna frångå användningen av ryska fossila bränslen. 

Kommissionen föreslår att åtgärder för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi införs i bråd-skande ordning. I förordningen föreslås temporära nödåtgärder för detta. 

Som nödåtgärder föreslås tillämpning av principen om ytterst viktigt allmänt intresse på planeringen, byggandet och användningen av projekt för förnybar energi samt tidsfrister för tillståndsgivningen för uppdatering av solenergianläggningar, värmepumpar och projekt för förnybar energi. Avsikten är att nå politiskt samförstånd även om tillståndsförordningen.

Kommissionens nya förslag om en s.k. marknadskorrigeringsmekanism

Kommissionen publicerade den 22 november strax före energirådet sitt förslag till marknads-korrigeringsmekanism för att skydda företag och hushåll i EU mot överpriser på gas. 

Kommissionen kommer att presentera sitt förslag vid mötet, och energiministrarna får ge sina första synpunkter på det. Finland har betonat snabba åtgärder på EU-nivå. Finland förhåller sig öppet till olika alternativ för att sänka energipriserna och minska osäkerheten och riskerna på marknaden. Åtgärderna får dock inte inverka negativt på leveranssäkerheten av gas eller minskningen av energianvändningen och inte heller orsaka störningar på marknaden.

Mer information:
Riku Huttunen, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50431 6518
Elina Johansson, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 301 4607
Maria Kekki, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 50 453 5223 
Outi Vilén, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50475 7725