Närmare 46 miljoner euro i investeringsstöd för ny energiteknik till projekt som gäller en anläggning för metanproduktion i Tammerfors

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2022 13.16
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har beviljat ett investeringsstöd på 45 771 985 euro till Nordic Ren-Gas Ab:s stora demonstrationsprojekt för förnybar energi i Tammerfors. Det projekt som stöds hänför sig till produktionen av förnybar vätgas och utnyttjandet av den som drivmedel samt till ett effektivt utnyttjande av spillvärme. På grund av stödbeloppet fattades stödbeslutet villkorligt för Europeiska kommissionens godkännande.

”Betydande i detta projekt är produktionen av inhemsk, förnybar vätgas, produktionen av metan för trafikändamål och avskiljningen av koldioxid. Den inhemska vätgasekonomin går framåt”, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Det projekt som stöds är en produktionsanläggning för förnybar metan i industriell skala som förväntas leda till nya projekt på flera orter i Finland. Med hjälp av det beviljade stödet kan, enligt sökanden, projektet på 153 miljoner euro inledas. Det lyfter fram fördelarna med inhemsk produktion av förnybar vätgas, eftersom den värme som uppstår som biprodukt i processen kan utnyttjas i fjärrvärmenätet.

Anläggningen ska ha en effekt på cirka 20 MW. Den kommer att producera cirka 164 gigawattimmar förnybar metan och 142 gigawattimmar fjärrvärme per år. Som råvaror för metanet används förnybar vätgas som produceras vid anläggningen samt koldioxid som avskiljs från rökgaserna i Tarastenjärvi kraftverk. Metanet som produceras ska användas som förnybart drivmedel, och fjärrvärmen produceras av spillvärmen från processen. 

Enligt företaget bidrar investeringen till att minska koldioxidutsläppen med cirka 75 000 ton per år. Projektets sysselsättningseffekt under byggnadsfasen är cirka 92 årsverken och 17 nya jobb skapas. 

Det första beslutet om stöd för demonstrationsprojekt för ny energiteknik

I enlighet med de riktlinjer som ministerarbetsgruppen för beredskap drog upp utökades tilläggsbudgeten för 2022 med en bevillningsfullmakt på 125 miljoner euro för investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik. Av denna summa reserverades 50 miljoner euro för väteprojekt. Stödet för energiinvesteringar är i synnerhet avsett för framtida energilösningar för att de nationella mål och EU-mål som ställts upp för 2030 ska nås. 

Inom tidsfristen den 31 augusti 2022 tog arbets- och näringsministeriet emot 31 ansökningar om stöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik. Till ansökningsförfarandet har dessutom överförts ansökningar om stöd som kommit in för ansökan om stöd för energiinvesteringar från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) och för vilka det ännu inte har fattats något beslut. 

Arbets- och näringsministeriet beviljade den 16 december 2022 stöd för 16 projekt inom ren energi enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens (RRF) till ett belopp av sammanlagt närmare 119,2 miljoner euro.

Ytterligare information:
Olli Salo, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7322
Hannes Torppa, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7405
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815