31 nya ansökningar om stöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2022 15.44
Pressmeddelande
Biokaasulaitos

Investeringsstöd kan beviljas för projekt inom ny energiteknik i syfte att snabbare ta i bruk ny teknik och uppnå de klimatmål som satts upp nationellt och i EU. I ansökningsomgången för demonstrationsprojekt inom ny energiteknik 2022 finns sammanlagt cirka 153 miljoner euro att fördela.

Arbets- och näringsministeriet fick inom utsatt tid 31 ansökningar om investeringsstöd för projekt inom ny energiteknik och om stora demonstrationsprojekt för 2022. Utöver de nya ansökningarna behandlas i denna ansökningsomgång också ansökningar som mottagits tidigare och för vilka beslut ännu inte har fattats. 

Företag kunde dessutom lämna in de ansökningar som de redan lämnat in i ansökningen om RRF-energistöd i mars också i den här ansökningen för den händelse att projektet inte beviljas understöd från stödprogrammet. Största delen av besluten som gäller RRF-energiunderstöd tas i slutet av 2022, men enskilda beslut ges sannolikt redan tidigare. Ministeriet informerar om dessa beslut i ett senare skede. 

I statsbudgeten för 2022 har sammanlagt 153 miljoner euro reserverats för stora demonstrationsprojekt för ny teknik. Av denna summa har 50 miljoner euro reserverats för vätgasprojekt i enlighet med riktlinjerna som ministerarbetsgruppen för beredskap har dragit upp. De första stödbesluten ges tidigast i slutet av 2022, dock beroende på behandlingen av RRF-energistödsprojekten.

Investeringsstödet avser att stödja lösningar som inbegriper ny teknik

Med stora demonstrationsprojekt avses energistödsprojekt vars investeringskostnader uppgår till minst fem miljoner euro. Syftet med stödprogrammet är att främja nationellt och internationellt reproducerbara lösningar som baserar sig på ny energiteknik. 

Beviljandet av stöd baserar sig på en helhetsbedömning och en jämförelse av projekten där särskilt nyhetsvärdet av den teknik som ingår i projekten bedöms. Vid bedömningen beaktas dessutom projektets genomförbarhet, den energimängd som ska produceras, projektets kostnadseffektivitet och övriga konsekvenser.

Stöd kan beviljas företag och sammanslutningar, såsom kommuner, och endast sådana projekt eller delar av ett projekt som inte skulle inledas utan stöd. Projektet får inte inledas innan stödbeslutet har fattats. Stöd beviljas inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter, gårdsbruksenheter eller projekt i anslutning till gårdsbruksenheter.

Mer information:
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn  029 506 4815
Kati Veijonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7170