Social- och hälsovårdsministeriet utlyser ESF-projektfinansiering

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2016 14.06 | Publicerad på svenska 2.12.2016 kl. 15.11
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser ESF-projektfinansiering inom ramen för verksamhetslinje 5 ”Social delaktighet och kampen mot fattigdom”.

Finansiering kan sökas under perioden 1.12.2016–7.2.2017.

Utlysningen gäller projekt eller integrerade projekt som fokuserar på följande åtgärdsteman: Att stödja den sociala delaktigheten bland personer som är i en svagare ställning på arbetsmarknaden, Att stödja välbefinnande och aktiv delaktighet bland unga samt Att stödja den sociala delaktigheten bland diskriminerade och utsatta befolkningsgrupper.

Vad är ESF?

Europeiska unionen styr strukturfondsstöd till sina medlemsstater via Europeiska socialfondens (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program. Under programperioden 2014–2020 genomför Finland strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.

Social- och hälsovårdsministeriet finansierar riksomfattande projektverksamhet inom ramen för programmet. Social- och hälsovårdsministeriet har två riksomfattande åtgärdsteman inom verksamhetslinje 3 ”Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet”. Inom verksamhetslinje 5 ”Social delaktighet och kampen mot fattigdom” har social- och hälsovårdsministeriet tre åtgärdsteman. Inom verksamhetslinje 5 är social- och hälsovårdsministeriet den enda finansiär som man kan ansöka om stöd från för riksomfattande projekt.

Ytterligare information

Lars Kolttola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 266
Kati Herranen-Haapaniemi, programkoordinator, tfn 0295 163 273
Irmeli Järvenpää, programkoordinator, tfn 0295 163 274
Eveliina Pöyhönen, socialråd, tfn 0295 163 303

Länkar