Familjeledighetsreformen främjar jämställdhet och flexibilitet inom familjerna och i arbetslivet

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2021 9.30
Pressmeddelande

Regeringens proposition om familjeledighetsreformen är färdig och framskrider till riksdagen för behandling genom statsrådets beslut av den 16 september. Målet är att reformen ska träda i kraft den 1 augusti 2022.

"Reformen av familjeledigheterna är ett viktigt steg för att utveckla systemet med familjeledighet och förbättra jämställdheten. Det är en satsning på barnfamiljer och olika familjeformer och också en viktig faktor för att uppnå regeringens befolkningspolitiska mål. Genom den proposition som nu överlämnas går vi mot ett samhälle som är socialt mer hållbart", gläder sig social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

"Vi övergår vi till en modell som passar detta årtusende. Antalet dagpenningsdagar ökar jämfört med nuläget. Flexibiliteten ökar avsevärt när ledigheter kan tas ut i flera delar och på deltid. I familjer med två föräldrar får båda en lika stor kvot. Det blir möjligt för en allt större grupp sociala föräldrar att ta ut familjeledigheter, i och med att en del av ledigheterna kan överlåtas till maken, till maken till barnets andra förälder eller till en annan vårdnadshavare till barnet. Reformen be-aktar också ensamförsörjare, flerlingsfamiljer och situationer där ett barn dör", säger minister Sarkkinen.  

Med reformen eftersträvas ett jämställt arbetsliv

Syftet med familjeledighetsreformen är att öka jämställdheten både i familjernas vardag och i arbetslivet. Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden förbättras i och med att familjeledigheterna fördelas jämnare mellan två föräldrar. Detta påverkar också attityderna, vilket i sin tur kan minska diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet.

– Reformens budskap är inte riktat bara till föräldrarna utan också till arbetsgivarna, att pappan på samma sätt som mamman kan ta ut föräldraledighet. Arbetsplatserna har en central roll i hur man förhåller sig till föräldrarnas, i synnerhet männens, familjeledigheter. Jag hoppas att reformen uppmuntrar pappor att ta ut familjeledighet och att arbetsgivarna stödjer männen i detta. Reformen minskar också löneskillnaderna mellan könen, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Syftet med reformen är också att underlätta möjligheterna att kombinera arbete och familjeliv. Familjeledigheter kan i och med reformen tas ut i flera delar eller på deltid på ett bättre sätt än tidigare. 

En jämställd och flexibel modell för familjeledighet

Om familjeledighetsreformen genomförs får båda föräldrarna en kvot på 160 dagpenningsdagar. Av detta kan 0–63 dagpenningsdagar överlåtas till den andra föräldern, en annan vårdnadshavare, den egna maken eller den andra förälderns make. I syfte att trygga slutskedet av graviditeten föreslås det dessutom en graviditetspenning för 40 dagpenningsdagar. Dagpenningsdagarna är sex per vecka, vilket betyder att det totala antalet dagpenningsdagar blir över 14 månader. I familjer med en förälder får den enda föräldern bägge kvoterna. Det enda undantaget i modellen är familjer med två, tre eller flera barn, för dem förlängs dagpenningskvoten med 84 dagpenningsdagar för andra barnet och för varje därpå följande barn.
 
Enligt den nya modellen för familjeledighet kan dagpenningsdagarna användas tills barnet fyller 2 år. Dagpenningsdagarna kan användas i flera delar, föräldrar i arbetsavtalsförhållande kan använda dem i fyra delar. Endast graviditetspenningsperioden ska hållas i ett streck och börja 14–30 dagar före den beräknade tiden för nedkomsten. Alla föräldrar som är vårdnadshavare till ett barn har lika rätt att få dagpenning oberoende av förälderns kön eller huruvida föräldern är biologisk förälder eller adoptivförälder, boendeförälder eller umgängesförälder. 
 
För närvarande består familjeledigheterna av moderskapspenningen för gravida kvinnor (105 vardagar / ca 4,2 mån), faderskapspenningen för pappor (54 vardagar / ca 9 veckor) och föräldrapenningen för den ena föräldern eller för bägge föräldrarna (158 vardagar / ca 6,3 mån). 

Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen och arbetsminister Tuula Haatainen håller en presskonferens om reformen fredagen den 17 september kl. 9.30. Följ direktsändningen eller se inspelningen i efterhand: 

  • Presskonferensen sänds direkt på statsrådets Youtube-kanal.
  • En videoupptagning av presskonferensen kan i efterhand ses på Youtube och vn.fi/live 
  • Presskonferensen tolkas till teckenspråk. 
  • Presskonferensen kan även ses med simultantolkning till svenska på Yle Arenan.


Ytterligare information:

Liisa Siika-Aho, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn  0295163085
Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163201
Seija Jalkanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295048952
Jiri Sironen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministe-riet, tfn 0295163410                                                                                                                               Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295047372                                                                                                                                          Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163635
E-postadresserna har formen [email protected] och [email protected] 
Social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet börjar använda den nya gov.fi-ändelsen från och med den 20 september 2021. Efter ändringen har e-postadresserna formen [email protected]