Utarbetandet av en färdplan för Agenda 2030 inleds nästa år – Kommissionen för hållbar utveckling tog del av en preliminär utredning

Kommissionen för hållbar utvecklingmiljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.12.2020 16.02
Pressmeddelande 761

Kommissionen för hållbar utveckling kommer nästa år att utarbeta en färdplan för Agenda 2030. Syftet med färdplanen är att klargöra hurdan politik Finland bör bedriva för att nå målen för hållbar utveckling på nationell nivå. FN:s medlemsstater har enats om genomförande av en handlingsplan för hållbar utveckling, Agenda 2030, och om uppnående av dess mål före 2030.

Gaia Consulting Oy har gjort en preliminär utredning om arbetet för att ta fram en färdplan, och presenterade huvudpunkterna i sin utredning vid mötet för kommissionen för hållbar utveckling den 3 december. Utredningen publiceras i sin helhet senare i december.

Den preliminära utredningen sammanställer befintlig information om det aktuella läget i fråga om målen för Agenda 2030 i Finland. I utredningen identifierades 55 delmål för Agenda 2030 som kräver ytterligare åtgärder för att Finland ska kunna nå målen för Agenda 2030 under detta årtionde.

Utredningen bottnar särskilt i den i våras publicerade nationella översynen av genomförandet av Agenda 2030 i Finland. I den rapporterar Finland till FN om de senaste fyra årens framsteg i fråga om målen för hållbar utveckling. För den preliminära utredningen har använts även andra aktuella rapporter om Finlands framtida inriktningar med sikte på en hållbar utveckling.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, som var ordförande vid dagens möte, påpekade att utarbetandet av färdplanen har skrivits in i regeringsprogrammet och att arbetet utförs långsiktigt.

”Hållbarhetsproblemen blir inte lösta på ett eller ens ett par år. Därför sträcker sig färdplanen för Agenda 2030 över valperioderna. Den fastställer riktlinjer för vilka frågor vi i Finland ska fokusera på under de följande tio åren för att kunna nå våra nationella mål för hållbar utveckling. Färdplanen bör också ta ställning till hur vi på bästa sätt kan stödja andra länder i att nå målen.”

Minister Mikkonen påpekade att målen för Agenda 2030 kan nås endast genom omfattande nationellt och internationellt samarbete.

”Färdplanens långa tidsperspektiv framhäver behovet av öppen diskussion och omfattande samarbete. Målen för Agenda 2030 är inte bara regeringens utan hela Finlands mål. Därför kommer kommissionen för hållbar utveckling att ha en central roll vid beredningen av färdplanen.”

Regeringen bereder för närvarande en egen färdplan för hållbarhet inför sin halvtidsöversyn, och minister Mikkonen hoppas att arbetet beaktas också i kommissionens arbete 2021.

Ytterligare information:
Annika Lindblom, generalsekreterare för kommissionen för hållbar utveckling, tfn 0295 250 163, miljöministeriet 
Sami Pirkkala, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 487, statsrådets kansli