Tillståndet för hållbar utveckling i Finland följs upp med hjälp av uppföljningsindikatorer som överenskommits i det nationella uppföljningsnätverket för hållbar utveckling. Experter från olika tematiska områden utarbetar årliga beskrivningar av situationen på olika områden för hållbar utveckling på grundval av indikatorer. Den årliga medborgarpanelen för hållbar utveckling gör de möjligt för medborgarna att delta i bedömningen av läget för hållbar utveckling i Finland.

Statsrådets kansli och kommissionen för hållbar utveckling lyfter ur diskussionen fram teman som främjas på olika sätt. De viktigaste resultaten av diskussionen sammanställs årligen i maj vid evenemanget ”Nuläget och framtiden för hållbar utveckling”.

Syftet med uppföljningen och den diskussion som uppföljningen ger upphov till är att

  • skapa en helhetsbild av hur Finland lyckas med att främja hållbar utveckling och
  • identifiera de problem som hänför sig till hållbar utveckling och de utmaningar som hållbar utveckling medför med tanke på en konsekvent politik.

Uppföljning

Uppföljningen utgår från det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, ”En målbild för Finland 2050”. Genom det samhälleliga åtagandet genomför Finland det globala handlingsprogrammet för hållbar utveckling (Agenda 2030) och förverkligar målen för den.

De åtta malen för det samhälleliga åtagandet beskriver hur läget för hållbar utveckling ska se ut i Finland 2050. Kommissionen för hållbar utveckling fastställde målen 2013.

De framsteg som gjorts för att nå målen analyseras med hjälp av tio indikatorkorgar som har en koppling till det samhälleliga åtagandet. Ett expertnätverk som deltar i uppföljningen har sett över korgarnas innehåll våren 2017.

Varje korg omfattar fyra eller fem indikatorer och de uppdateras en gång per år. I samband med uppdateringen lägger en myndighet som känner till innehållet i korgen fram sin tolkning och analys av läget med tanke på en hållbar utveckling. Indikatorkorgarna uppdateras mellan september och maj enligt en preliminär plan.

Du kan bekanta dig med indikatorkorgen och de nyaste analystexterna på sidan Indikatorkorgar!

Kontakt information

Eeva Furman, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för regeringspolitik Telefon:0295160824   E-postadress: