Generalsekretariatet för hållbar utveckling

Generalsekretariatet för hållbar utveckling genomför statsrådets riktlinjer för hållbar utveckling och faciliterar arbetet för hållbar utveckling i det finska samhället.

Genom samordningen säkerställer generalsekretariatet att den hållbara utvecklingen och genomförandet av Agenda 2030 framskrider inom hela statsrådet och integreras i alla väsentliga verksamheter och processer, t.ex. i regeringsprogrammet, regeringens årsberättelse, verksamhets- och ekonomiplanen, budgetprocesserna och strategierna för viktiga underlydande ämbetsverk.

En annan större uppgiftshelhet har att göra med den omfattande förankringen av hållbar utveckling i samhället. Generalsekretariatet arbetar för detta mål genom att stödja Finlands kommission för hållbar utveckling i dess arbete och genom att sprida den nationella strategi, dvs. det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, som kommissionen har utarbetat. Det samhälleliga åtagandet har bl.a. lagts till grund för regeringens plan för genomförandet av Agenda 2030 och det fastställer också ramarna för många branschers, företags, städers och skolors ansvarsarbete.

Generalsekretariatet agerar aktivt för och deltar aktivt i EU:s, FN:s, OECD:s och de nordiska ländernas arbete för hållbar utveckling. Därtill sprider generalsekretariatet fungerande finländsk praxis ut i världen. Generalsekretariatet informerar såväl nationella som internationella intressegrupper på bred front om statsrådets och kommissionens arbete för hållbar utveckling.

Kontaktinformation

Eeva Furman, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för regeringspolitik Telefon:0295160824   E-postadress:


Taru Savolainen, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för regeringspolitik Telefon:0295160304   E-postadress: