Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är en fortgående och styrd samhällelig förändring som har som mål att trygga goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande generationer. Den sker globalt, regionalt och lokalt. Detta innebär också att miljö, människa och ekonomi beaktas likvärdigt i beslutsfattandet och verksamheten.

Hållbar utveckling behandlades första gången av FN:s Brundtlandkommission 1987. Kommissionens arbete ledde till en process som i växelverkan har framskridit såväl inom stater och kommuner som i internationella relationer. Politiken för hållbar utveckling har gradvis utvecklats och utformats till en alltmer övergripande och mångsidig helhet.

Ekologisk hållbarhet

Grundförutsättningen för hållbar utveckling är att den biologiska mångfalden och ekosystemens funktionalitet bevaras samt att människans ekonomiska och materiella verksamhet på lång sikt anpassas till naturens bärkraft. Förutom de nationella åtgärderna spelar det internationella samarbetet en mycket central roll i strävan efter ekologisk hållbarhet.

Det centrala med tanke på den ekologiska hållbarheten är att iaktta försiktighetsprincipen. Denna innebär att åtgärder för att förhindra en försämring av miljöns tillstånd inte kan motiveras med avsaknaden av fullständig vetenskaplig bevisning. Innan man vidtar en åtgärd ska riskerna, olägenheterna och kostnaderna bedömas. Andra viktiga principer att förebygga uppkomsten av skador och att skadorna ska bekämpas vid källan. Dessutom ska kostnaderna i den mån det är möjligt betalas av den som förorsakat dem.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär tillväxt som i fråga om innehåll och karaktär är balanserad, och inte bygger på att man drar på sig skulder på lång sikt eller gör slut på alla resurser. En hållbar ekonomi är en förutsättning för samhällets centrala funktioner. En ekonomisk politik som i det långa loppet siktar på ekonomisk hållbarbarhet skapar gynnsamma förutsättningar för att värna om och öka den nationella välfärden.

En ekonomi som vilar på en hållbar grund gör det också lättare att möta nya utmaningar, såsom ökande kostnader för social trygghet och hälso- och sjukvård i takt med att befolkningen åldras. En hållbar ekonomi är grunden till social hållbarhet. De mekanismer som slår vakt om den sociala hållbarheten hjälper i sin tur att lindra de svårigheter som kan uppstå i en snabbt föränderlig världsekonomi.

Social och kulturell hållbarhet

När det gäller social och kulturell hållbarhet är den centrala frågan hur man kan garantera att förutsättningarna för välfärd överförs från en generation till nästa.

Den ständiga befolkningsökningen, fattigdom, matförsörjning och hälsovård, jämställdhet mellan könen samt anordnande av utbildning är globala utmaningar för den sociala hållbarheten som har avsevärda konsekvenser för den ekologiska och ekonomiska hållbarheten. Att möta dessa utmaningar kräver stora ansträngningar av såväl enskilda stater som det internationella samfundet.

En hållbar utveckling påverkas i allra högsta grad av hur den ekonomiska och den samhälleliga utvecklingen i övrigt främjar invånarnas välfärd. Medborgarnas grundläggande välfärd är en viktig förutsättning för främjandet av ekologisk hållbarhet och den samhälleliga acceptansen för den.