Tillgänglighetsutlåtande för kestavakehitys.fi

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem. 

I detta utlåtande berättas vilka bristerna i webbplatsens tillgänglighet är och hur du kan ge oss respons om tillgängligheten.

Tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen kestavakehitys.fi uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lagen (WCAG 2.1). De centrala bristerna i webbtjänsten beskrivs nedan.

Vi har själva bedömt webbplatsens tillgänglighet. En noggrannare bedömning av webbplatsen kommer att göras under oktober 2020. Avsikten är att de upptäckta bristerna ska avhjälpas före utgången av året. 

Publikationssystemets version uppdaterades i juni 2020, och de tillgänglighetsproblem som konstaterades då ska korrigeras under hösten 2020. Tillgängligheten beaktas alltid när nya egenskaper utvecklas. Statsrådets kansli informerar tjänstemännen om att det är viktigt att beakta tillgänglighetskraven i det egna arbetet.

Om det material du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss via responsblanketten. Vi skickar materialet till dig i tillgängligt format.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

Fel i webbplatsens rubrikshierarki

Rubrikernas nivåordning är delvis fel i html-koden. Detta kan göra det svårt att använda webbplatsen med skärmläsare. I html-koden finns eventuellt överflödiga rubriknivåer utan text. Dessa nivåer syns för skärmläsare som tomma rubriker. (WCAG 1.3.1)

Brister i de alternativa texterna till bilder och diagram

På vissa sidor finns bilder med text som saknar alternativt textinnehåll. Viktig information exempelvis i bilder av tidslinjer förmedlas inte på grund av avsaknaden av alternativa texter. En del av grafiken på webbplatsen har onödigt alternativt textinnehåll på grund av felaktig kod. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)

Tillgänglighetsbrister i pdf-filer

På webbplatsen finns pdf-filer som statsrådets kansli har publicerat efter den 23 september 2018 och som har tillgänglighetsbrister. 

  • Filerna innehåller till exempel visuella element och diagram som saknar alternativa texter. (WCAG 1.1.1)
  • Det finns brister i utformningen som kan försvåra användningen av skärmläsare, till exempel tomma radbyten och rubriker som inte märkts ut på rubriknivå. (WCAG 1.3.1)
  • I tabellstrukturerna finns brister som försvårar användningen av skärmläsare. Dessa har att göra med att tabeller har använts för att arrangera texten, kolumnrubriker saknas i koden och likartade uppgifter har fördelats mellan flera olika tabeller. (WCAG 1.3.1)
  • Filerna innehåller fotnoter som inte har länkats till texten och som är svåra att tolka med skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
  • Det finns brister i filernas metadata, till exempel rubriker (title) som saknas eller felaktiga språkspecifikationer och upphovsmannauppgifter.
  • Läsordningen i filerna har inte fastställts eller den är felaktig. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)

Brister i benämningen av länkar

På vissa sidor används samma länktext för länkar som styr användaren till olika innehåll. Vissa länktexter fungerar inte separat från sitt sammanhang, till exempel ”läs mer”. Webbplatsen innehåller bildlänkar som saknar en textmotsvarighet som beskriver länkens innehåll. (WCAG 2.4.4)

Länkar som inte fungerar

Webbplatsen innehåller länkar som inte fungerar. Länkarna korrigeras i samband med det övriga uppdaterandet.

Bristfälliga rubriker till inbäddningar

På webbplatsen finns till exempel inbäddade YouTube-klipp som saknar en beskrivande rubrik (title). (WCAG 4.1.2)

Utformning av layouten i koden

Html-kod har i enskilda fall använts i stället för CSS för att utforma innehållet. Till exempel i fråga om inbäddade element från utomstående system går det inte att påverka koden. Utformningen av brödtext kan innehålla felaktiga taggar i html-koden. Dessa kan synas som felmeddelanden hos den som använder hjälpmedel. (WCAG 1.3.1)

Kontrastproblem i innehållen

Kontrasten mellan texten och bakgrundens färg är inte alltid tillräckligt stor. Problemen gäller till exempel textinnehåll, knappar, expanderbara element och sidfoten. (WCAG 1.4.3)

Brister i tangentnavigeringen på webbplatsen

Det går inte att navigera från webbplatsens övre navigeringslista till lägre nivåer med tangentbordet, eftersom de lägre menynivåerna öppnas endast genom att peka på dem med muspekaren. I samband med blogginläggen finns knappar som det inte går att navigera till med tangentbordet. Navigeringen försvåras också av den svaga kontrasten mellan bakgrunden och den ram som anger fokus. 

Bristfällig html-kod

Det finns brister i webbplatsens html-kod. Vissa länkelement, till exempel knappar och bilder, saknar länktext. Vissa fält och knappar saknar namnlappar. Alla element har inte individuella ID-koder. Vissa innehåll har utöver en textrubrik en extra rubrik (title) i html-koden, vilket betyder att skärmläsaren läser rubriken två gånger.

Sociala medier

Tillgänglighetskraven beaktas i statsrådets kanslis innehåll i sociala medier i den mån kanalerna i sociala medier gör det möjligt. Det visuella och audiovisuella material som producerats före utgången av de övergångsperioder som fastställs i lagstiftningen innefattar också sådana innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven. 

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

Webbplatsen kan ha innehåll som inte omfattas av kraven i lagstiftningen. Det gäller

  • material som utomstående aktörer har publicerat i tjänsten och som inte har producerats och som inte finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören
  • filer som publicerats före den 23 september 2018
  • direkta video- eller ljudsändningar som inte spelas in för att bevaras eller offentliggöras på nytt
  • videoinspelningar som publicerats före den 23 september 2020.

Har du observerat några brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Meddela oss gärna om du upptäcker problem som inte beskrivs i detta utlåtande. Du får också gärna komma med andra kommentarer och förbättringsförslag gällande tillgängligheten. 

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

Tillsynen över tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar efterlevnaden av tillgänglighetskraven. Om svaret du får av oss inte är tillfredsställande eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur man kan anföra besvär och om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
Tillgänglighetskrav.fi
[email protected] 
Telefonnummer (växel) 0295 016 000