Solcellsparksprojektet i Utajärvi är det första projektet som undertecknar stödavtal med EU:s genomförandeorgan CINEA

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2024 13.29
Pressmeddelande
Solpaneler på ängen

Oulun Seudun Sähkö Oy:s solcellsparksprojekt i Utajärvi har som första projekt i Finland undertecknat ett understödsavtal enligt EU:s finansieringsmekanism för förnybar energi med EU:s genomförandeorgan för klimat-, infrastruktur- och miljöfrågor CINEA.

I en konkurrensutsättning som ordnades av CINEA i höstas valdes den solcellspark som ska byggas i Utajärvi gemensamt med sju andra projekt ut till ett finansieringsprogram som stöder solkraftsprojekt som genomförs i Finland med 40 miljoner euro.

Solcellsparksprojektet, som genomförs i Loukkaanaro i Utajärvi, gick som första projekt i finansieringsprogrammet vidare till undertecknande. CINEA meddelar att understödsavtalen för övriga projekt som vunnit anbudsförfarandet undertecknas inom de närmaste veckorna.

Genom den finansiering som CINEA förmedlar byggs en solcellspark på 20 megawatt i Loukkaanaro. Den är belägen på ett cirka 25 hektar stort åkerområde där det installeras 30 000 solpaneler. Solcellsparken ska producera cirka 20 000 megawattimmar elenergi per år. Enligt Oulun Seudun Sähkö Oy planeras parken bli klar före utgången av 2025. Enligt stödvillkoren ska parken stå klar och vara i bruk inom 24 månader från att avtalet undertecknats.

Den totala kapaciteten för de åtta solenergiprojekten i Finland är 282,77 megawatt. Det stöd på sammanlagt 40 miljoner euro som dessa projekt erhåller finansieras via EU:s mekanism för finansiering av förnybar energi, men stödet betalas av luxemburgska staten. Finansieringsavtalet mellan Finland och Luxemburg var det första avtalet mellan EU:s medlemsstater om utnyttjande av finansieringsmekanismen. Avtalet undertecknades i februari 2023, varefter CINEA ordnade en konkurrensutsättning som rörde solenergiprojekt i Finland.

Inom ramarna för finansieringsmekanismen erbjuder EU medlemsstaterna en kanal för att genomföra gemensamma projekt som förvaltas av kommissionen. Inom mekanismen får ”den bidragande medlemsstaten”, i det här fallet Luxemburg, i utbyte mot sin finansiering 80 procent av produktionen av förnybar energi i de projekt som finansieras genom mekanismen. Detta sker i form av statistiska överföringar under 15 års tid. ”Värdstaten”, i detta fall Finland, tillåter att projekt som finansieras genom mekanismen byggs på det egna territoriet och får den energi och de investeringar som producerats på detta sätt. Den nationella lagstiftningen tillämpas till alla delar på de projekt som stöds.

Europeiska kommissionen och CINEA sköter utlysningen, utbetalningarna och andra praktiska frågor direkt med projektutvecklarna. Kontaktmyndighet för finansieringsmekanismen i Finland är arbets- och näringsministeriet.

Mer information:
Outi Vilén, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 016 och outi.vilen(at)gov.fi
Jukka Kaarre, direktör, solkraft, Oulun Seudun Sähkö, tfn 040 823 1415 och jukka.kaarre(at)oss.fi