Regeringen föreslår en lag som tillåter statligt stöd för projekt som främjar klimatneutralitet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2022 13.54
Pressmeddelande

Regeringens proposition ger det statsägda aktiebolaget Klimatfonden möjlighet att bevilja statligt stöd för utsläppsreducerande projekt som annars kanske inte blir genomförda. Regeringens proposition den 25 augusti 2022 hänför sig till regeringsprogrammets mål om klimatneutralitet. Klimatfonden kompletterar också de åtgärder i EU:s stora återhämtningsinstrument som bidrar till en grön omställning.

Syftet med möjligheten att bevilja statligt stöd är att inom det finländska näringslivet driva på en snabbare omställning till produktion och affärsverksamhet som är hållbar med tanke på klimatet och miljön. Därtill vill man bidra till förnyelse av företagens produkt- och tjänstesortiment och starkare konkurrensposition på den globala marknaden. 

"Det är viktigt att näringslivet också deltar i arbetet med att bekämpa klimatförändringar. Möjligheten att få statligt stöd uppmuntrar företag till ambitiösa projekt och innovationer som minskar belastningen på klimatet och miljön.  Arbetet har börjat bra, och nu vill vi driva på den gröna omställningen genom lagstiftning", säger arbetsminister Tuula Haatainen som enligt arbets- och näringsministeriets arbetsfördelning svarar för fondens ärenden.

Statligt stöd ska komplettera privat finansiering 

Enligt regeringens proposition kan Klimatfonden godkänna en lägre avkastning eller högre risk för sina investeringar än privata finansiärer. Det handlar inte om finansiering i form av understöd, utan en kombination av statligt stöd och finansiering på marknadsvillkor.  

Målet med det statliga stödet är att mobilisera privat finansiering för utsläppsminskningsprojekt som står på en ekonomiskt hållbar grund och som annars saknar möjlighet att bli genomförda till exempel på grund av riskerna med ny teknik eller nya affärsmodeller. Klimatfonden kan göra dessa investeringsobjekt attraktivare för privata finansiärer genom att som medfinansiär ta en högre risk eller godkänna en lägre avkastning än privata investerare. Bolaget ska ta särskild hänsyn till att konkurrensläget på marknaden är jämlikt och att de statliga stöd som beviljas inte snedvrider marknaden.

"Statligt stöd konkurrerar inte med privat finansiering utan kompletterar den. Det ligger i både miljöns och företagens intresse att vi får nya möjligheter att finansiera utsläppsreducerande projekt", säger minister Haatainen.

För att nå målet om klimatneutralitet behövs det före 2035 investeringar i industrin och energiproduktionen som uppgår till tiotals miljarder euro. 

Investeringar i bland annat förnybar energi och bioindustri

Genom sin investerings- och finansieringsverksamhet vill Klimatfonden bidra till att bekämpa klimatförändringar, driva på koldioxidsnåla lösningar inom industrin samt digitaliseringen.   

År 2021 fattade bolaget sju finansieringsbeslut till ett värde av sammanlagt 45,5 miljoner euro. Finansiering delades ut för bland annat att bygga en produktionsanläggning för grönt väte, en anläggning som producerar protein från koldioxid och el med förnybar energi och för att utveckla en digital marknadsplats som intensifierar utsläppsminskningar. År 2020 gjorde bolaget bland annat en investering på 15 miljoner euro i Taaleris bioindustrifond och beviljade ett kapitallån på 5 miljoner euro för Joensuun Biocoal Oy:s produktionsanläggning som ersätter i synnerhet stenkol i den tunga industrins processer. 

Med hjälp av finansieringsobjekten 2021 är det teoretiskt möjligt att under 10 års tid minska Finlands växthusgaser minst en mängd som motsvarar Finlands totala utsläpp 2020.


Mer information:      
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 5047 372
Oskari Räikkönen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 5047 241