Programmet Interreg Baltic Sea Region främjar välfärden i Östersjöregionen

Arbets- och näringsministeriet
11.11.2021 13.42
Pressmeddelande

Statsrådet godkände den 11 november 2021 Finlands deltagande i programmet Interreg Baltic Sea Region, som är ett av programmen för europeiskt territoriellt samarbete (Interreg). Programmet har en central roll i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi. 

Målet med programmet är att genom internationellt samarbete främja innovativa lösningar som skyddar vattendragen och klimatneutrala lösningar i Östersjöområdet. Målet kan nås bland annat genom att skapa nya affärsmöjligheter med hjälp av digitalisering och genom att utveckla och genomföra nya lösningar för att förebygga förorening av vattendrag. Avsikten är också att stödja och samordna företagens och det civila samhällets initiativ för att främja cirkulär ekonomi.

Programmet ingår i EU:s programperiod för regional- och strukturpolitik 2021–2027 och medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Den totala finansieringen av programmet uppgår till sammanlagt 313,6 miljoner euro, varav 250,9 miljoner euro är EU-finansiering.

Av EU-länderna deltar förutom Finland också Sverige, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland i programmet Interreg Baltic Sea Region. Av länderna utanför EU deltar Norge och Ryssland, eventuellt också Vitryssland, i programmet.

Programmet har tagits fram i samarbete mellan de deltagande länderna och regionerna. Alla de deltagande länderna ska godkänna programmet nationellt, varefter programmet sänds till Europeiska kommissionen för godkännande.    

Allt som allt deltar Finland i elva program, av vilka sju redan har godkänts. När det gäller de tre Interreg-program (Kolarctic, Karelia och South-East Finland – Russia) som ska genomföras vid de yttre gränserna inleds den nationella godkännandeprocessen i början av 2022.

Ytterligare information:
Petri Haapalainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4922