ANM är med i gruppen för flerspråkig coronakommunikation som fått en demokratiutmärkelse 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2021 12.24 | Publicerad på svenska 14.10.2021 kl. 11.34
Pressmeddelande

Den aktionsgrupp för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation som Institutet för hälsa och välfärd (THL) inledde i mars 2020 har tilldelats Demokratiutmärkelsen 2021. Arbets- och näringsministeriet (ANM) har som en del av gruppen utvecklat coronakommunikationen så att korrekt information i så stor utsträckning och så effektivt som möjligt når alla som bor i Finland. 

Aktionsgruppen har säkerställt att den flerspråkiga kommunikation som hänför sig till coronapandemin är effektiv och tillgänglig. Det har också varit viktigt med rådgivning via flera kanaler om hur man bör söka sig till hälsovård under coronatiden. Målet för arbetet har varit att säkerställa likabehandling i medborgarkommunikationen under krissituationer. 

Aktionsgruppen har samarbetat med till exempel nyckelpersonerna i sammanslutningar med främmande språk som modersmål och invandrarorganisationer. I samarbete har man utrett informationsbehoven hos människor som hör till målgruppen, avvecklat problemsituationer och byggt upp förtroende för myndigheternas verksamhet. Nyckelpersonerna och organisationerna har spelat en viktig roll när det gäller att förmedla myndighetsinformation och uppmuntra sammanslutningarna till gemensamt arbete mot viruset.

”Det här är ett fint erkännande för hela arbetsgruppen. Vi har arbetat hårt vid arbets- och näringsministeriet för att information om coronaviruset även ska nå invandrarna i så stor utsträckning och så jämlikt som möjligt. Det är fantastiskt att detta arbete nu noteras på detta sätt”, säger arbetsminister Tuula Haatainen

Institutet för hälsa och välfärd tillsatte aktionsgruppen för att kunna svara på det akuta behovet av flerspråkig kommunikation i pandemiläget. Institutet för hälsa och välfärd startade på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet (SHM) aktionsgruppen för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation ”task force”. Senare anslöt sig också arbets- och näringsministeriet till verksamheten. 

ANM har producerat flerspråkig information under coronapandemin

Arbets- och näringsministeriet har deltagit i arbetet i arbetsgruppen SHM-THL-ANM och har producerat flerspråkig information under coronapandemin. På det sättet har ANM följt upp och försökt minska coronavirusets konsekvenser för bland annat företagens verksamhet, sysselsättningen och försörjningsberedskapen. Frågor och svar om olika teman har utöver på finska, svenska och engelska publicerats på åtta olika språk. Pressmeddelanden om coronapandemin har publicerats på upp till 15 språk och på lättläst finska.

Kompetenscentret för integration av invandrare inom arbets- och näringsministeriet började genast i mars 2020 samla in flerspråkig information om coronaviruset i webbtjänsten integration.fi i samarbete med webbredaktionen InfoFinland. Syftet med sammanställningen har varit att stödja integrationsaktörernas och organisationernas arbete i situationer där de har varit tvungna att ge råd om coronaviruset till invandrare. 

Kompetenscentret och InfoFinland har också bidragit till produktionen av flerspråkig och lättläst information under pandemin genom att ge råd och vägleda samt genom att publicera tips för översättning till flera språk.

Utmärkelsen delas ut till aktörer som främjar demokrati och öppenhet i förvaltningen

Finansministeriet, justitieministeriet och Finlands Kommunförbund beviljar demokratiutmärkelsen. Utmärkelsen beviljas aktörer eller organisationer inom den offentliga förvaltningen som främjat demokrati och öppen förvaltning. Syftet är också att uppmuntra den offentliga förvaltningen att bättre beakta kommuninvånarnas och medborgarnas behov att delta. Temat för 2021 års utmärkelse var de samarbetsformer mellan förvaltningen och frivilligorganisationerna som utvecklades under covid-19-undantagstiden. 

Förutom arbetsgruppen SHM-THL-ANM fick också Helsingfors stads kultur- och fritidssektor utmärkelsen för sin roll i organiseringen av Helsingfors-hjälpen. Pristagarna offentliggjordes onsdagen den 13 oktober 2021 på Kommunernas hus i Helsingfors.

Ytterligare information:
Helena Torkko, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7695