Aktörer inom den energiintensiva industrin kan ansöka om elektrifieringsstöd 2022−2026

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 11.54
Pressmeddelande
Sähkölinja

Den energiintensiva industrin, dvs. industrin som använder mycket energi, kan beviljas elektrifieringsstöd åren 2022−2026. I statsrådets förordning fastställs praxis i fråga om elektrifieringsstöd. Företag inom de sektorer som är berättigade till stöd ska ansöka om stödet före utgången av september 2022.

Statsrådet utfärdade den 8 juli 2022 en förordning om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin. Genom förordningen kompletteras den lag som trädde i kraft den 1 juli 2022. Med stödet kompenseras de indirekta kostnader som utsläppshandeln medför för elpriset för vissa sektorer som använder mycket energi. Syftet är att trygga industrins kostnadskonkurrenskraft och förebygga risken för koldioxidläckage. Stödet är avsett för kostnader som konkurrenter utanför EU till företag som är verksamma på internationella marknader inte har. Antalet företag som har rätt till elektrifieringsstöd beräknas vara något över 30 i Finland och antalet anläggningar omkring 70.

I den förordning som nu utfärdats fastställs hur företagen kan ansöka om stöd, hur stödbeloppet beräknas och hur användningen av stödet följs upp. I förordningen fastställs också villkoren för utvecklingsåtgärder som främjar klimatneutralitet. Förordningen träder i kraft den 11 juli 2022. I tilläggsbudgeten för 2022 har 87 miljoner euro beviljats för elektrifieringsstödet. För åren 2023–2026 har det årligen reserverats 150 miljoner euro för stödet. 

Europeiska kommissionen ska godkänna Finlands anmälan om statligt stöd som gäller ett stödprogram i enlighet med lagen om elektrifieringsstöd och förordningen om elektrifieringsstöd för att stödprogrammet ska kunna genomföras.

Elektrifieringsstöd för 2022 ska sökas före utgången av september

Energimyndigheten svarar för beviljandet av elektrifieringsstöd. Företag beviljas stöd på basis av uppgifterna för granskningsåret, dvs. det föregående kalenderåret. 
Stödansökningarna för 2022 ska lämnas till Energimyndigheten senast den 30 september 2022. Närmare anvisningar om hur ansökningen inleds ges i augusti. I fortsättningen ska ansökningarna lämnas in före utgången av mars efter granskningsåret.

Minst hälften av stödet ska användas för att främja klimatneutralitet 

Företagen ska lämna en plan för användning av stödet och information om utvecklingsåtgärder som främjar klimatneutralitet till Energimyndigheten före utgången av året efter det år då stödet beviljades.

Godtagbara kostnader för utvecklingsåtgärder är till exempel investeringar, forsknings- och utvecklingsåtgärder och anskaffning av förnybar energi. Företaget ska specificera kostnaderna för utvecklingsåtgärderna i bokföringen så att det är möjligt att övervaka användningen av stödet.

Ytterligare information:
Juhani Tirkkonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2140 (anträffbar i juli 8.7)
Juho Korteniemi, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7054 (anträffbar till 22.7)
Eriika Melkas, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7134 (anträffbar 18.7–22.7)
Matias Ollila, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 412