Hoppa till innehåll

Europeiska veckan för hållbar utveckling
Klimatpolitiska påverkansforum diskuterade byggklossarna för en rättvis omställning – en delad vision i nyckelroll

MiljöministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
24.9.2020 12.41
Pressmeddelande 601

Kommissionen för hållbar utveckling, ekonomiska rådet och rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträdde på torsdagen för att diskutera en rättvis omställning till ett klimatneutralt samhälle. Vid mötet dryftades särskilt grön återhämtning och statens, företagens och allmänhetens roller i en rättvis omställning. Därtill diskuterades vilka konsekvenser en rättvis omställning har för inkomstfördelningen. En bärande tanke var att vi tillsammans kan bygga upp en gemensam historieberättande vision om ett Finland som är hållbart med tanke på klimatet.

De klimatpolitiska påverkansforumens gemensamma möte i Ständerhuset hade som mål att samla de tre organens olika synpunkter på hur regeringens mål om klimatneutralitet till 2035 kan nås på ett hållbart och rättvist sätt. Statsminister Sanna Marin är ordförande för alla tre påverkansforum.

Diskussionsinledare vid mötet var professor vid Aalto-universitetet Minna Halme, forskningsdirektör vid ekonomiska forskningsinstitutet Pellervon taloustutkimus (PTT) Olli-Pekka Ruuskanen och ordförande för klimatpanelen Markku Ollikainen.

I sitt inledande anförande redogjorde professor Minna Halme för varför en rättvis omställning är viktig med tanke på välfärd och ekonomisk tillväxt, varför omställningen innebär utmaningar och vad staten, företagen och allmänheten kan göra för att möjliggöra omställningen.

”Vi kan engagera allmänheten genom att tillsammans på ett ansvarsfullt sätt bygga upp en historia om ett innovativt Finland. Forskning kring strategiskt förändringsledarskap bekräftar att en historieberättande vision har en betydande förändringskraft”, sade Halme.

Olli-Pekka Ruuskanen, forskningsdirektör vid PTT, redogjorde för de preliminära resultaten av en undersökning om klimatpolitikens konsekvenser för inkomstfördelningen. Ett konsortium som leds av PTT har utrett vilka konsekvenser sex klimatpolitiska åtgärdshelheter har för hushållens inkomstfördelning och samhällsekonomins utveckling. Avsikten är att undersökningen ska bli klar i oktober.

”Genom klimatpolitiska åtgärder kan vi främja en hållbar ekonomi och en rättvis ansvarsfördelning mellan hushållen”, poängterade Ruuskanen i sitt anförande.
Klimatpanelens ordförande Markku Ollikainen talade om grön återhämtning och främjande av klimatåtgärder med avseende på en rättvis omställning.

”Det väsentliga i grön återhämtning är att förkasta sådana sysselsättningsfrämjande åtgärder som baserar sig på ökade fossila utsläpp och välja sådana åtgärder som minskar utsläppen. Djupvärme är ett utmärkt exempel på användning av stimulansmedel för att bidra till ett hållbarhetssprång. Djupvärme främjar en rättvis omställning och skapar tekniska förutsättningar för ersättande av torv och på längre sikt även ny kompetens”, sade Ollikainen.

Mötet avslutades med en paneldiskussion där deltagarna dryftade coronakrisen och åtgärderna efter krisen med utgångspunkt i klimatpolitiken, en hållbar ekonomi, en hållbar utveckling och en rättvis omställning.

I paneldiskussionen deltog finansminister Matti Vanhanen, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, undervisningsminister Li Andersson, riksdagsledamot och medlem i miljöutskottet Mari-Leena Talvitie, medlem i gruppen De ungas Agenda 2030 Sara Nyman, verkställande direktör för Finlands näringsliv EK Jyri Häkämies, ordförande för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf Jarkko Eloranta och generalsekreterare för WWF Liisa Rohweder.

De beslut med anknytning till målet om klimatneutralitet som regeringen fattade vid sina budgetförhandlingar gav ramarna för diskussionen. Regeringen beslutade bland annat att utarbeta ett program för hållbar tillväxt i Finland. Genom programmet anvisas 0,9–1,2 miljarder euro av EU:s återhämtningsfinansiering till klimatåtgärder.

Det gemensamma mötet var ett av flera evenemang i Finland med anledning av den europeiska veckan för hållbar utveckling.

Ytterligare information:
Annika Lindblom, generalsekreterare, tfn 0295 250 163, kommissionen för hållbar utveckling, miljöministeriet
Pekka Sinko, generalsekreterare, tfn 0295 160 189, ekonomiska rådet, statsrådets kansli
Merja Turunen, generalsekreterare, tfn 0295 250 387, rundabordsforumet för klimatpolitik, miljöministeriet