Mål 16. Att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer

16.1    Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.

16.2    Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

16.3    Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.

16.4    Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.

16.5    Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

16.6    Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

16.7    Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

16.8    Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning.

16.9    Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering.

16.10  Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.

 

16.a    Stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom internationellt samarbete, i syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga våld och bekämpa terrorism och brottslighet.

16.b    Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.