REPowerEU-stöd söks av 62 projekt för investeringar i energiteknologi

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2024 12.10
Pressmeddelande
kestävä kasvu -logo (piirros)

Under ansökningsomgången för REPowerEU-energiinvesteringsstöd i enlighet med Finlands plan för återhämtning och resiliens lämnades sammanlagt 62 nya ansökningar in före tidsfristen den 29 februari 2024. Det investeringsstöd som kan sökas riktas till projekt inom ny energiteknologi och produktion av förnybart väte.

Stöd söktes upp till ett värde av cirka 400 miljoner euro. Det stöd som kan beviljas uppgår till cirka 54,5 miljoner euro. En förteckning över de inlämnade ansökningarna finns som bilaga till detta pressmeddelande.

Syftet med stödprogrammet är att främja införandet av ny energiteknologi och väteprojekt som främjar de nationella målen samt EU:s mål för energi och utsläppsminskning. 

Stödbesluten fattas under 2024 

Arbets- och näringsministeriet fattar stödbesluten för ansökningsomgången före utgången av 2024. Beviljandet av stöd baserar sig på en helhetsbedömning och en jämförelse mellan projekten. Projekten måste slutföras senast den 30 juni 2026.

I bedömningen beaktas projektens: 

  • effekter i fråga om energi och utsläpp 
  • kostnadseffektivitet 
  • genomförbarhet
  • reproducerbarhet i fråga om tekniken eller projektet och 
  • övriga effekter

Tidigare har sammanlagt cirka 444 miljoner euro reserverats för energiinvesteringsstöd i enlighet med Finlands plan för återhämtning och resiliens. Ministeriet har fattat stödbeslut till ett belopp av cirka 378 miljoner euro och Innovationsfinansieringsverket Business Finland har understött projekten med cirka 66 miljoner euro. 

Mer information:
Irene Heikkilä, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 158, fornamn.efternamn(at)gov.fi
specialsakkunnig Daniela Karlsson, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 371, fornamn.efternamn(at)gov.fi