Regeringens proposition med förslag till ny lag om utsläppshandel

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2023 15.18
Pressmeddelande

Statsrådet lämnade den 12 oktober 2023 en proposition till riksdagen med förslag till ny lag om utsläppshandel och ändring av lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen. Det föreslås att den gällande lagen om utsläppshandel och lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart upphävs. 

Genom ändringarna genomförs revideringen av EU:s utsläppshandelsdirektiv nationellt. Ändringarna i direktivet svarar på skärpningen av EU:s utsläppsminskningsmål. I propositionen föreslås det att tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel utvidgas och preciseras så att det motsvarar ändringarna i direktivet. Antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis ska minskas. Lagens tillämpningsområde utvidgas till att utöver anläggningar och luftfart även omfatta sjötransporter. EU:s allmänna utsläppshandel omfattar för närvarande stora industri- och energiproduktionsanläggningar samt luftfarten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Utsläppshandeln är EU:s viktigaste politiska åtgärd på unionsnivå som syftar till att uppnå utsläppsminskningsmålen. I och med propositionen stärks den ekonomiska styrning som främjar uppnåendet av utsläppsminskningar inom sektorn för utsläppshandel. Även inkomsterna från utsläppshandeln ökar i och med ändringarna av utsläppshandelsdirektivet. 

I propositionen ingår också bestämmelser som gäller skyldigheten i utsläppshandelsdirektivet att rapportera uppgifter om utsläppen för 2024 inom den nya handeln med utsläppsrätter som gäller bränsledistributörer. Därtill ingår de bestämmelser i direktivet som gäller systemet för kompensation för koldioxidutsläpp från internationell luftfart Corsia som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen. 

I lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen görs en teknisk ändring som föranleds av lagen om utsläppshandel.

Sjötransporter blir en del av utsläppshandeln, Finland tillämpar undantaget för öar

Lagens tillämpningsområde utvidgas till att även omfatta sjötransporter, som från och med den 1 januari 2024 stegvis fasas in i EU:s utsläppshandelssystem. 

I utkastet till regeringsproposition föreslås det i enlighet med regeringsprogrammet att Finland ska tillämpa det i direktivet angiva undantaget för öar på transporter mellan det finländska fastlandet och Åland. Undantaget ska omfatta resor med passagerarfärjor med en bruttodräktighet på minst 5 000 ton. Dessa fartyg behöver inte överlämna ett antal utsläppsrätter som motsvarar deras utsläpp före 2031. Undantaget minskar de negativa konsekvenserna av utsläppshandeln för Ålands samhällsekonomi och tillgängligheten till öarna.

Skärpningar i bestämmelserna om industri- och energiproduktionsanläggningar Jämfört med den gällande lagen om utsläppshandel är de viktigaste ändringarna för anläggningarnas del att utsläppsfria anläggningar vars verksamhet omfattas av tillämpningsområdet för anläggningar som nästan uteslutande använder biomassa som bränsle tas in i utsläppshandeln samt att avfallsförbränning inkluderas i tillämpningsområdet till den del som gäller övervakning och rapportering av utsläpp. 

I propositionen föreslås det även att det till lagen fogas bestämmelser om de i direktivet föreskrivna minskningarna av mängden gratis tilldelning av utsläppsrätter inom de sektorer som avses i EU:s förordning som gäller mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM). Villkoren för gratis tilldelning av utsläppsrätter ska skärpas från och med 2026. Det föreslås att en verksamhetsutövare i fortsättningen ska visa att den har vidtagit de åtgärder för förbättrad energieffektivitet som anges i direktivet för att få en full mängd gratis utsläppsrätter. 

Stödmekanism för förnybara bränslen inkluderas i handeln med utsläppsrätter för luftfart

Handeln med utsläppsrätter för luftfart effektiviseras från och med den 1 januari 2024. Utsläppshandelns klimateffekter ökas genom en gradvis slopning av gratis tilldelning av utsläppsrätter före 2026. Också det totala antalet utsläppsrätter minskas. Utsläppshandeln ska i fortsättningen omfatta en stödmekanism för användning av förnybara flygbränslen. Syftet med den är att öka användningen av hållbarare flygbränslen och minska utsläppen genom att minska prisskillnaden mellan fossila och förnybara bränslen. 

Ytterligare information:
Eleonoora Eilittä, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7235
Lyydia Ylönen, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 050 476 1341