Kapitalisering på 200 miljoner euro av staten till Klimatfonden Ab

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2022 21.27
Pressmeddelande

Statsrådet gav den 24 november 2022 arbets- och näringsministeriet fullmakt att på statens vägnar göra en vederlagsfri investering på 200 miljoner euro i Klimatfonden Ab:s fond för inbetalt fritt eget kapital. Kapitaliseringen avses göras som en investering 2022.

Anslaget ingick i statens sjunde tilläggsbudget 2020 som ett treårigt reservationsanslag. Därtill ingår i den kompletterande budgetpropositionen för 2023, som statsrådet lämnade till riksdagen den 17 november 2022, ett anslag på 100 miljoner euro som kan användas före utgången av 2025 för höjning av fritt eget kapital i Klimatfonden.

Överföringen av anslaget gör det möjligt att öka volymen av Klimatfondens finansieringsbeslut från 80 miljoner euro om året till 130 miljoner euro om året. Om målsättningen uppnås kan Klimatfonden under 2023–2026 fatta finansieringsbeslut om sammanlagt 520 miljoner euro, och summan av de investeringar som dessa leder till kan uppgå till över en miljard euro. 

”Kapitaliseringen möjliggör en avsevärd ökning av volymen av Klimatfonden Ab:s finansierings-beslut. Med tanke på bekämpningen av klimatförändringarna har vi de mest kritiska åren framför oss just nu. Finansieringen som beviljas av Klimatfonden har en styrande roll när det gäller att påskynda klimatvänliga lösningar och investeringar eftersom den stimulerar privat finansiering och delar risken”, säger arbetsminister Tuula Haatainen, som enligt arbets- och närings¬ministeriets arbetsfördelning ansvarar för fonden.

Klimatfonden Ab är ett helt statsägt bolag med specialuppgifter. Bolaget strävar inte efter att maximera avkastningen av den egna verksamheten, utan har som mål att genomföra sina sam¬hällsuppgifter så effektivt som möjligt och att maximera det samhälleliga resultatet. Anslaget inriktas på finansiering av kostnaderna för Klimatfonden Ab:s marknadsmässiga investerings- och finansieringsverksamhet.

Fonden har till uppgift att vara finansiär i projekt som fokuserar på att bekämpa klimatföränd-ringar, främja digitalisering och påskynda en minskning av koldioxidutsläppen inom industrin. Klimatfondens uppgift är att minska koldioxidavtrycket och stärka kolhandavtrycket samt att främja innovativa klimatlösningar och digitala lösningar.

Klimatfonden kan endast bevilja finansiering till sådana projekt, där finansieringen är en förut-sättning för att projektet kan genomföras eller att det kan genomföras tidigare eller i större skala än vad som är möjligt utan finansiering från bolaget.

Klimatfonden Ab startade sin verksamhet i slutet av 2020 i och med att omvandlingen av det statliga utvecklingsbolaget Valtion kehitysyhtiö Vake Oy till Klimatfonden Ab slutfördes under styrning av arbets- och näringsministeriet. 

Bolaget fattade sju finansieringsbeslut till ett värde av sammanlagt 45,5 miljoner euro 2021. Finansiering delades ut för bland annat att bygga en produktionsanläggning för grönt väte, en anläggning som producerar protein från koldioxid och el med förnybar energi och för att utveckla en digital marknadsplats som intensifierar utsläppsminskningar. 

Under 2022 har bolaget bland annat gjort en investering på 15 miljoner euro i Taaleris bioindustrifond och beviljat Joensuun Biocoal Oy ett kapitallån på 5 miljoner euro för en produktionsanläggning som ersätter i synnerhet stenkol i den tunga industrins processer

Med hjälp av finansieringsobjekten 2021 är det teoretiskt möjligt att under 10 års tid minska Finlands växthusgaser minst en mängd som motsvarar Finlands totala utsläpp 2020.

Mer information:
Oskari Räikkönen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7241
Emily Strohm, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7160