Fonden för en rättvis omställning stöder regionerna i att reformera näringsstrukturen och stärka sysselsättningen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2022 13.53 | Publicerad på svenska 21.10.2022 kl. 14.29
Pressmeddelande
Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Medfinansieras av Europeiska unionen.

Statsrådet godkände en programändring av Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 EU:s regional- och strukturpolitiska program som gäller Fonden för en rättvis omställning (Just Transition Fund, JTF) och beslutade att sända den till Europeiska kommissionen.

JTF är en del av den helhet genom vilken Europeiska unionen strävar efter att uppnå sitt mål om klimatneutralitet före 2050. Genom fonden lindras de socioekonomiska och miljömässiga negativa effekterna av en koldioxidsnål omställning för EU:s regionala ekonomier och sysselsättning.

I Finland baserar sig JTF-fonden på regeringsprogrammets mål att minst halvera användningen av torv som energikälla före 2030. Genom fonden kompenseras de socioekonomiska och miljömässiga negativa effekter som orsakas av att användningen av torv för energiproduktion halveras. Åtgärderna inriktas på reform av näringsstrukturen och åtgärder som stöder sysselsättningen, omskolning av personer inom torvbranschen och särskilt av unga samt återställande och efteranvändning av torvmossar.
  
”JTF-fonden främjar den tekniska förändringen och de nya affärsmöjligheter som den medför. Regionernas och i synnerhet landsbygdens livskraft utvecklas samtidigt som vi går mot en koldioxidsnål framtid”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Genom JTF-fondens åtgärder skapas nya arbetsplatser och affärsmöjligheter samt omskolas i synnerhet unga som arbetar inom torvbranschen

Programändringen som gäller fonden omfattar en miljörapport och regionala omställningsplaner som har utarbetats under landskapsförbundens och närings-, trafik- och miljöcentralernas ledningsansvar. Fondens åtgärder är inte enbart begränsade till torvområden, eftersom de negativa effekterna av minskad användning av torv kan sträcka sig geografiskt också till ett vidsträckt område. Planerna har utarbetats i Södra Karelen, Södra Österbotten, Södra Savolax, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Kymmenedalen, Lappland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Satakunta. Av kommunerna i Birkaland deltar dessutom Punkalaidun, Virdois, Parkano och Kihniö.

Torvbranschen har i Finland en sysselsättande effekt på cirka 2 500 årsverken. De direkta och indirekta negativa effekterna på den regionala ekonomin och sysselsättningen av en avsevärd nedgång i branschen är betydande. För att stärka de regionala ekonomierna och livskraften riktas åtgärderna i de regionala omställningsplanerna särskilt till arbetsplatser inom grön ekonomi och nya lösningar inom grön teknik samt till de nya affärsmöjligheter som dessa medför. Åtgärderna för omskolning och ny sysselsättning av arbetskraft ska i första hand riktas till dem som blivit arbetslösa inom torvsektorn och dem som hotas av arbetslöshet. En särskild målgrupp är de unga. 

JTF-fondens medel kan användas av regionerna i början av 2023 

Europeiska kommissionen godkände den 5 maj 2022 programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Programmet omfattar Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfonden plus (ESF+) åtgärder. Målet är att kommissionen godkänner JTF-fondens åtgärder som en del av Finlands program ännu i år. 

Den totala EU-finansieringen av JTF-fonden är cirka 466 miljoner euro. Fonden innehåller också ca 200 miljoner euro i nationell motfinansiering (staten och kommunerna). Den offentliga finansieringen uppgår totalt till cirka 665 miljoner euro för perioden 2021–2027. 

Ytterligare information:
Sonja Hällfors, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7380
Petri Haapalainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4922
Valtteri Karhu, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7209