EU:s företagsansvarsdirektiv fick kvalificerad majoritet i Coreper

Utgivningsdatum 15.3.2024 14.29
Nyhet
Kuvassa on monta ihmistä suunnittelemassa yhdessä.

Kommittén för de ständiga representanterna i Europeiska unionens råd (Coreper) behandlade företagsansvarsdirektivet den 15 mars. Det ändrade direktivförslaget fick kvalificerad majoritet av medlemsstaterna. Förra gången ärendet behandlades var den 28 februari. Härnäst ska Europaparlamentet ännu godkänna direktivets innehåll.

Finland understödde ordförandelandet Belgiens förslag. I förhandlingarna har Finland aktivt strävat efter att påverka de punkter i direktivet som är problematiska för Finland. En av dessa punkter var den skyldighet att införa grupptalan som lades till under trepartsförhandlingarna. Ärendet avgjordes på det sätt som Finland förutsatte. 

Ordförandelandet Belgien lade också fram flera förslag som lösning på olika medlemsstaters oro. I ordförandelandets förslag gjordes ändringar i direktivets tillämpningsområde. Direktivet tillämpas på företag som har minst 1 000 anställda och vars årliga omsättning uppgår till 450 miljoner euro. I det föregående förslaget skulle direktivet ha tillämpats på företag som har minst 500 anställda och en omsättning på 150 miljoner euro samt på mindre företag inom vissa riskbranscher. Riskbranscherna har strukits ur ordförandens förslag. Riskbranscherna granskas senare som en del av omprövningen av bestämmelserna. 

Direktivet genomförs i tre steg. Tre år efter att direktivet trätt i kraft gäller skyldigheterna företag med 5 000 anställda och en omsättning på 1 500 miljoner euro och om fyra år företag med 3 000 anställda och en omsättning på 900 miljoner euro. Om fem år gäller skyldigheterna företag med 1 000 anställda och en omsättning på 450 miljoner euro.

Genom företagsansvarsdirektivet får stora företag betydligt större ansvar och förpliktelser i fråga om eventuella skadliga konsekvenser av deras egen eller deras dotterbolags eller affärspartners verksamhet. 

Mer information:

Jukka Sarhimaa, specialmedarbetare, tfn 0295 047 330 (politikfrågor)
Liisa Huhtala, regeringsråd, tfn 0295 047 062 (direktivets innehåll)