Arbets- och näringsministeriet fastställde prioriteringarna i energistödet för 2024

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2024 14.47
Pressmeddelande
Piirros vihreistä energiamuodoista

Arbets- och näringsministeriet har dragit upp riktlinjer för prioriteringarna i energistödet för 2024. Genom energistödet främjas produktion av förnybar energi, produktion av förnybar vätgas och av drivmedel som framställs av den, energisparande eller effektivisering av produktionen och användningen av energi, utnyttjande av spillvärme eller annan omvandling av energisystemet så att det blir koldioxidsnålt.

I budgeten för 2024 har 14,1 miljoner euro i nationellt energistöd reserverats för dessa ändamål. Antalet fullmakter är betydligt mindre än under tidigare år, och således har stödlinjerna skärpts betydligt jämfört med året innan. Stöd beviljas endast för investeringsprojekt till ett belopp av högst fem miljoner euro. 

Av den fullmakt som står till förfogande riktas minst tio miljoner euro till investeringar som främjar energisparande och energieffektivitet. Genom att rikta stödet vill man främja energieffektiva lösningar och åtgärder i energieffektivitetsavtalen samt beakta det stränga energisparmål för 2030 som uppställts i EU:s reviderade energieffektivitetsdirektiv.

Stöd beviljas inte i fortsättningen för byggnader eller deras energieffektivitetsprojekt som hänför sig till sedvanlig husteknik. För projekt inom förnybar energi beviljas stöd endast för projekt inom ny teknik. 

Vid prövning av stöd ska företräde ges investeringsprojekt som främjar ny teknik och dess kommersialisering och elsystemets reglerbarhet. Med ny teknik avses sådana nya lösningar som inte i någon större utsträckning har prövats i Finland. Ett typiskt fall är ett projekt för byggande av den första eller de första demonstrationsanläggningarna. Att införa ny teknik innebär extra kostnader eller risker jämfört med projekt som inbegriper sedvanlig teknik. 

Det finns sammanlagt 200 miljoner euro till förfogande från 2023 och i form av RePowerEU-stöd för energiinvesteringar

Utöver fullmakten för 2024 kan stödbeslut om den oanvända bevillningsfullmakten för 2023 fattas till ett belopp av högst 145,5 miljoner euro i år. Fullmakten i fråga har reserverats för stora demonstrationsprojekt inom ny energiteknik. Ansökningstiden för projekten gick ut den 15 september 2023. Vid valet av ansökningar som stöds beaktas dessutom tidigare inkomna ansökningar som ännu inte har avgjorts. Bedömningskriterierna för projekten har angetts i samband med ansökan och riktlinjerna för 2024 tillämpas inte på dessa projekt.

Utöver det nationella energistödet har det under energistödsmomentet för 2024 reserverats en bevillningsfullmakt på 54,5 miljoner euro för s.k. RePowerEU-stöd, dvs. investeringar i ny energiteknik och främjande av produktionen och lagringen av förnybar vätgas som finansieras genom EU:s återhämtningsinstrument (RFF-stöd för energiinvesteringar). Stödansökan öppnades den 29 januari 2024 och stöd kan sökas fram till den 29 februari 2024. 

Mer information: 
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815, pekka.gronlund(at)gov.fi