Fiskestadgan för Tana älv till riksdagen – regleringsåtgärderna ska effektivt stärka laxbestånden

Utgivningsdatum 22.2.2024 14.18
Pressmeddelande

Statsrådet föreslår att fiskestadgan för Tana älv 2024–2030 och lagen om sättande i kraft av fiskestadgan godkänns. Med tanke på ordnandet av fisket är det viktigt att Finland och Norge har en gemensam fiskestadga som styr hur fisket får bedrivas i Tana älv.

Regeringens proposition om en uppdatering av fiskestadgan för Tana älv godkändes i statsrådet den 20 februari. Genom lagen i propositionen sätts fiskestadgan i kraft och preciseras myndigheternas uppgifter i fråga om ordnandet av fisket och skötseln av fiskbestånden.

Bestämmelserna i den fiskestadga för Tana älv som undertecknades med Norge i december (jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 22.12.2023) är utarbetade för att effektivt stärka laxbestånden.

På grund av laxbeståndens dåliga tillstånd föreslås det att laxfisket regleras stegvis enligt vandringsperioderna för de olika laxbestånden i älvens huvudfåra och på ett sätt som stöder laxbeståndens återhämtning. Stadgan innehåller kriterier för hur laxfisket ska inledas medan laxbestånden återhämtar sig. Dessutom underlättas fiskemöjligheterna för andra arter än lax, t.ex. puckellax.

De remissutlåtanden som lämnades innehöll till stor del liknande synpunkter som utlåtandena under den förra remissrundan. På basis av remissutlåtandena preciserades motiveringstexterna i propositionen.

Regeringspropositionen har förhandsgranskats vid justitiekanslersämbetet, som inte hade något att anmärka på propositionen.

I själva regeringspropositionen rekommenderas det att propositionen överlämnas till grundlagsutskottet för behandling.

Förra sommaren i Tana älv var inte gynnsam för laxbeståndens återhämtning. Enligt Finlands och Norges gemensamma forskningsgrupp (Naturresursinstitutets pressmeddelande 17.1.2024) var antalet små laxar som vandrade upp i älven efter ett år i havet återigen litet, så antalet stora laxar som vandrar upp i älven kommer antagligen att vara litet även 2024.

Utöver ett hållbart fiske och en hållbar skötsel av fiskbestånden i Tana älv är syftet med fiskestadgan att främja samernas rättigheter och upprätthålla lokala kulturtraditioner.

"När laxbestånden är svaga måste man överväga nya sätt för att bevara den samiska fiskekulturen i Tana, och här kan fiskestadgans möjlighet till dispens erbjuda lösningar. Även dessa dispenser måste planeras så att det dör så få laxar som möjligt, vilket diskuteras i motiveringen till regeringspropositionen", konstaterar Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman.

Länkar
Regeringspropositioner finns i Projektportalen
Rapport från Finlands och Norges forskningsgrupp om laxbeståndet i Tana älv (luke.fi)

Ytterligare information
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, Naturresursavdelningen, enheten för vilt och fiske, tfn 0295 162 152, [email protected]
Sonja Falk, ministerns specialmedarbetare, tfn 0509 114 546, [email protected] 
Vesa Ruusila, enhetschef, enheten för vilt och fiske, tfn 0295 162 051, [email protected]

EU och internationella frågor Fiskar Vatten