Utredning: Lämplig tidpunkt för Finland att utveckla den välfärdsekonomiska styrningen

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.6.2022 8.24
Pressmeddelande 403/2022

Utvecklingen av välfärdsekonomin pågår för närvarande aktivt i Finland. Finland saknar dock en nationell metod för att följa upp välfärdens utveckling och styra beslutsfattandet i ljuset av den informationen. I den färska utredningen beskrivs fyra utvecklingslinjer för styrningen av välfärdsekonomin.

Utredningen beskriver en utvecklingsstrategi som stöder utvecklingen av den välfärdsekonomiska styrningen i dialog mellan statsrådet, regionerna och kommunerna genom att de identifierade utvecklingslinjerna testas och den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten samordnas på ett övergripande plan.

Utredningen Mot en styrningsmodell för välfärdsekonomin, som utarbetats för statsrådet av Demos Helsinki, Institutet för hälsa och välfärd och SOSTE Finlands social och hälsa rf, stärker informationsunderlaget när det gäller att fastställa styrningen av välfärdsekonomin och dess verktyg i Finland genom en internationell jämförelse och beskriver stegen för att experimentellt utveckla och införa en styrningsmodell för välfärdsekonomin. I utredningen analyseras styrningsmodellerna såväl allmänt på nationell nivå som inom ramen för en enskild nationell reform, socialskyddsreformen.

Välfärdsekonomin som begrepp innebär att beslutsfattandet utgår från människornas välfärd och betonar betydelsen av att hitta balans mellan den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten. Inom välfärdsekonomin ska offentliga medel fördelas så att människornas välfärd stärks.

Finland har under de senaste åren jobbat aktivt för att främja välfärdsekonomins perspektiv på de internationella arenorna och även anslutit sig till nätverket Wellbeing Economy Governments (WeGo) som består av länder som främjar välfärdsekonomin. Finland saknar dock fortfarande nationella verktyg för att följa upp välfärdens tillstånd på bred front och styra beslutsfattandet i ljuset av den informationen.

Finland har just nu bra möjligheter att stärka styrningen av den välfärdsorienterade politiken. Välfärdsekonomin är för närvarande på tapeten bland annat som en del av statsminister Sanna Marins regeringsprogram, strategin för hållbar utveckling och Finlands program för hållbar tillväxt. Social- och hälsovårdsministeriet har fram till slutet av den pågående regeringsperioden utsett en styrgrupp för välfärdsekonomin, som har till uppgift att stärka välfärdsekonomin som ett instrument för beslutsfattandet och de politiska åtgärderna. Även pandemin, klimatkrisen och Rysslands anfallskrig i Ukraina är sådana förändringar i verksamhetsmiljön som har ökat trycket på att utveckla verksamhetsmodeller för förvaltningen och styrningen. Det är just i samband med sådana omställningar som välfärdsekonomin kan vara ett nödvändigt samhällspolitiskt verktyg.

Utvecklingsstrategi som stöd för fastställandet av en styrningsmodell

I utredningen fastställs fyra olika utvecklingslinjer för att utveckla styrningen. Dessa utvecklingslinjer kan – och bör – i början främjas parallellt. Centralt är att de närmare definitionerna och prioriteringarna mellan utvecklingslinjerna görs med hjälp av en multiprofessionell dialog och genom att pröva olika lösningar. Experimenten bidrar till att precisera en styrmodell som lämpar sig för och fungerar i Finlands kontext. Inom välfärdsekonomin ska man beakta den gröna given och civilsamhällets delaktighet.

I utredningen föreslås en utvecklingsstrategi för styrningen av välfärdsekonomin som kan kopplas exempelvis till den pågående beredningen av det åtgärdsprogram som styrgruppen för välfärdsekonomin arbetar med och beredningen av nästa regeringsprogram.

Utredningen har utförts av Demos Helsinki, Institutet för hälsa och välfärd och Finlands social och hälsa rf inom ramen för projektet ”Sosiaaliturvan indikaattorit hyvinvointitaloudessa – ohjausmalli päätöksentekoon ja seurantaan”. Publikationen ingick i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2021.

Mer information: äldre konsult Satu Korhonen, Demos Helsinki, tfn 044 500 8228, satu.korhonen(at)demoshelsinki.fi, team lead Leena Alanko, Demos Helsinki, tfn 050 537 3393, leena.alanko(at)demoshelsinki.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.