Statsrådets redogörelse för hållbar utveckling överlämnades till riksdagen

Kommissionen för hållbar utvecklingstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.10.2020 15.58
Pressmeddelande

Torsdagen den 8 oktober överlämnade statsrådet till riksdagen en redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling. Redogörelsen är Finlands nationella plan för genomförande av målen för Agenda 2030.

I redogörelsen presenteras konkreta åtgärder som regeringen vidtar för att främja vart och ett av de 17 målen för hållbar utveckling såväl i Finland som globalt. Dessutom beskriver redogörelsen läget för hållbar utveckling i Finland i dag, de politiska principer som styr det nationella genomförandet, organiseringen av det nationella genomförandet samt mekanismerna för uppföljning och utvärdering av genomförandet.

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering bygger på hållbar utveckling. Målet för regeringsprogrammet är ett inkluderande och kunnigt Finland som är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Regeringsprogrammets mål om ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Finland byggs upp genom strategiska helheter som konkretiserar regeringens mål och beskriver deras innehåll. De strategiska helheterna styr regeringens arbete också när det gäller att nå målen för Agenda 2030. Dessutom bidrar redogörelsen om Agenda 2030 till löftena om en förnyad politik, i synnerhet löftet om en långsiktig politik och löftet om rättvisa mellan generationerna.

Den aktuella redogörelsen är den andra nationella genomförandeplanen som överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse.

Läget för hållbar utveckling i Finland

Finland går tillsammans med de övriga nordiska länderna i spetsen för internationella jämförelser av hållbar utveckling. I Bertelsmannstiftelsens och UN Sustainable Development Solutions Networks årliga jämförelse mellan länder har Finland i flera år placerat sig bland de tre bästa.

Enligt rapporten har Finland redan nått eller håller på att nå de huvudmål för Agenda 2030 som anknyter till eliminering av fattigdom, hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, rent vatten, tillgång till ren energi, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, industri och innovationer, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen samt fungerande institutioner och rättssystem.

De största utmaningarna för Finland anknyter till behovet att ändra konsumtions- och produktionsmönster, klimatåtgärder, hav och marina resurser samt stödet till andra länder när det gäller att genomföra Agenda 2030.

Vad är Agenda 2030?

FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling är ett handlingsprogram som syftar till eliminering av extrem fattigdom och till en hållbar utveckling som jämlikt beaktar miljön, ekonomin och människan.

Agenda 2030 har styrt Finlands och andra länders arbete för hållbar utveckling sedan 2016. Agenda 2030 utgår från de mänskliga rättigheterna, vilket innebär att tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna bör beaktas i genomförandet. Det bärande och övergripande temat för Agenda 2030 är att ingen ska lämnas efter i utvecklingen.

Målen för Agenda 2030 har ännu inte nåtts, varken nationellt eller globalt, vilket betyder att genomförandet pågår fortfarande. Även om framsteg har gjorts i många frågor måste åtgärderna påskyndas och spridas betydligt för att målen ska kunna nås inom utsatt tid.

Ytterligare information: Sami Pirkkala, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 487, och Taina Kulmala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 160 184, statsrådets kansli