Den svenska översättningen av integrationsordlistan har publicerats – ordlistan förenhetligar användningen av begrepp som gäller integration

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2021 14.42
Nyhet

Den svenska översättningen av integrationsordlistan har publicerats. Integrationsordlistan förenhetligar användningen av begreppen som hänför sig till integration, likabehandling och diskriminering.

Ordlistan publicerades ursprungligen på finska tillsammans med de svenskspråkiga motsvarigheterna i juni 2021. Nu har även definitioner av termerna och anmärkningar på svenska tagits in till ordlistan.

Ordlistan betonar likabehandling och invandrarnas egen aktivitet. I stället för integration ska man i fortsättningen helst tala om främjande av integration.  

Arbetet med integrationsordlistan gäller definition av begrepp som hänför sig till integrationslagen (lagen om främjande av integration) och de centrala tjänster som stöder integration. I den nya ordlistan har det också tagits in begrepp som gäller likabehandling, delaktighet och diskriminering. De termer som används i politiken och lagstiftningen påverkar myndighetsspråket och klientarbetet samt den allmänna debatten och attitydklimatet. 

De nya termerna betonar likabehandling


Termerna har bedömts med tanke på om de främjar eller minskar jämlikheten. Som resultat av bedömningen har man i ordlistan tagit in termen invandrad som synonym till termen invandrare. Den senare termen uttrycker tydligare att det är fråga om en person som faktiskt har flyttat till landet. 

I fråga om termen invandrare betonas det i ordlistan att begreppet inte bör användas när det hänvisas till personer som antas vara invandrare till exempel på grund av namn, utseende eller modersmål. Termen ska användas endast i sådana situationer där den har ett förklarande värde, såsom exempelvis i statistiker. 

Den svenskspråkiga termen invandrad kan användas i stället för termen invandrare. Termen invandrare används särskilt i författningar, men termen anses ha en negativ ton. I den svenska lagstiftningen används även termen nyanlända invandrare.

Integration är en process som går i flera riktningar  

Integration är en process som går i två eller flera riktningar och där också det omgivande samhället förändras och utvecklas till följd av invandringen. Begreppet integration beskriver denna dubbelriktning väl. 

I integrationsordlistan definieras den finska motsvarigheten för integration (kotoutuminen) dock som en individuell process som sker i interaktion med samhället. Denna process ökar invandrarens delaktighet, jämlikhet och jämställdhet i samhället. I integrationsordlistan beskriver begreppsparet integration och samhällets mottaglighet denna process som går i två riktningar.

Den tidigare finska termen för integration (kotouttaminen) har i ordlistan ersatts med termen kotouttamisen edistäminen, det vill säga främjande av integration. Den tidigare finska termen rekommenderas inte, eftersom den kan tolkas så att invandraren endast är ett objekt för verksamheten utan någon aktiv roll i processen. Till främjandet av integration hör också främjande av samhällets mottaglighet.

Diskussionen om integrationsbegrepp fortsätter i brett samarbete 

Integrationsordlistan har publicerats i serien arbets- och näringsministeriets publikationer som tvåspråkig förstaupplaga. Till ordlistan fogas eventuella nya begrepp i samband med revideringen av integrationslagen och de tjänster som stöder integration. Begreppsarbetet fortsätter i samarbete med olika intressentgrupper, såsom organisationer på området och delegationen för etniska relationer (Etno). 

Arbets- och näringsministeriet och Terminologicentralen inledde arbetet med integrationsordlistan i augusti 2019. Arbetsgruppen har utöver sakkunniga från arbets- och näringsministeriet bestått av företrädare för justitieministeriet (Etno), närings-, trafik- och miljöcentralen, arbets- och näringstjänsterna, Institutet för hälsa och välfärd, Befolkningsförbundet och Utbildningsstyrelsen.

Mer information:
Helena Torkko, specialsakkunnig, tfn 029504 7695
Anna Bruun, konsultativ tjänsteman, tfn 029 504 8254, de svenskspråkiga motsvarigheterna