Kotoutumisen sanaston ruotsinkielinen käännös on julkaistu – sanasto yhdenmukaistaa kotoutumiseen liittyvien käsitteiden käyttöä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2021 14.42
Uutinen

Kotoutumisen sanaston ruotsinkielinen käännös on julkaistu. Sanasto yhdenmukaistaa kotoutumiseen, yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvien käsitteiden käyttöä.

Kotoutumisen sanasto julkaistiin alun perin suomenkielisenä ruotsinkielisten vastineiden kanssa kesäkuussa 2021. Nyt sanastoon on lisätty ruotsiksi myös termien määritelmät ja huomautukset.

Sanasto korostaa yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttajien omaa toimijuutta. Kotouttamisen sijaan tulisikin jatkossa puhua kotoutumisen edistämisestä.  

Kotoutumisen sanastotyö määrittelee kotoutumislakiin (Laki kotoutumisen edistämisestä) ja keskeisiin kotoutumispalveluihin liittyviä käsitteitä. Uudessa sanastossa on myös yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja syrjintään liittyviä käsitteitä. Politiikassa ja lainsäädännössä käytettävät termit vaikuttavat viranomaiskieleen ja asiakastyöhön sekä yleiseen keskusteluun ja asenneilmapiiriin. 

Uudet termit korostavat yhdenvertaisuutta

Termejä on arvioitu siitä näkökulmasta, edistävätkö vai vähentävätkö ne yhdenvertaisuutta. Arvioinnin tuloksena sanastoon on nostettu maahanmuuttaja-termin rinnalle termi maahanmuuttanut. Jälkimmäinen termi osoittaa selkeämmin, että kyseessä on henkilö, joka on todella muuttanut maahan. 

Maahanmuuttaja-termin osalta sanasto korostaa, että termiä ei tulisi käyttää silloin kun viitataan henkilöihin, joiden oletetaan olevan maahanmuuttajia esimerkiksi nimensä, ulkonäkönsä tai äidinkielensä perusteella. Termiä pitäisi käyttää vain sellaisissa tilanteissa, joissa termillä on selittävää arvoa, kuten esimerkiksi tilastoissa. 

Ruotsinkielistä termiä invandrad voi käyttää invandrare-termin tilalla. Termiä invandrare käytetään erityisesti säädöksissä, mutta sillä katsotaan olevan negatiivinen sävy. Ruotsinruotsissa käytetään myös lainsäädännössä termiä nyanlända invandrare.

Kotoutuminen on monensuuntainen prosessi 

Kotoutuminen on ilmiönä kahden- tai monensuuntainen prosessi, jossa myös ympäröivä yhteiskunta muuttuu ja kehittyy maahanmuuton myötä. Ruotsin ja englannin käsite integration kuvaa tätä kaksisuuntaisuutta hyvin. 

Kotoutumisen sanastossa suomen kielen käsite kotoutuminen määritellään kuitenkin maahanmuuttajan yksilöllisenä prosessina, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja jonka aikana maahanmuuttajan osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo yhteiskunnassa lisääntyvät. Kotoutumisen sanastossa käsitepari kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus kuvaavat kaksisuuntaisuutta.

Kotouttaminen-termi on korvattu sanastossa termillä kotoutumisen edistäminen. Termiä kotouttaminen ei suositella, koska sen voi tulkita niin, että maahanmuuttaja on vain toiminnan kohde eikä hänellä ole aktiivista omaa roolia kotoutumisessa. Kotoutumisen edistämiseen kuuluu myös yhteiskunnan vastaanottavuuden edistäminen.

Keskustelu kotoutumisen käsitteistä jatkuu laajassa yhteistyössä 

Kotoutumisen sanasto on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjassa kaksikielisenä 1. laitoksena. Sanastoon lisätään mahdollisesti uusia käsitteitä kotoutumislain ja kotoutumista edistävien palveluiden uudistamisen yhteydessä. Käsitetyö jatkuu yhteistyössä sidosryhmien, kuten erilaisten järjestöjen ja Etnisten suhteiden neuvottelukunnan kanssa (Etno), kanssa. 
Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus käynnistivät kotoutumisen sanastotyön elokuussa 2019. Työryhmään on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoiden lisäksi kuulunut oikeusministeriön (Etno), ELY-keskuksen, TE-palveluiden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Väestöliiton sekä Opetushallituksen edustajia

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Helena Torkko, p. 029 504 7695
neuvotteleva virkamies Anna Bruun, p. 029 504 8254, ruotsinkieliset vastineet