Hallituksen esitys uudeksi päästökauppalaiksi eduskuntaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2023 15.18
Tiedote

Valtioneuvosto antoi 12.10.2023 eduskunnalle hallituksen esityksen uudeksi päästökauppalaiksi ja biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta. Nykyinen päästökauppalaki ja laki lentoliikenteen päästökaupasta kumottaisiin.

Muutoksilla toteutetaan kansallisesti EU:n päästökauppadirektiivin uudistusta. Direktiivimuutokset ovat vastaus EU:n päästövähennystavoitteiden kiristymiseen. Esityksessä päästökauppalain soveltamisalaa laajennettaisiin ja täsmennettäisiin vastaamaan direktiivin muutoksia. Maksutta myönnettävien päästöoikeuksien määrää vähennettäisiin. Lain soveltamisala laajenisi kattamaan laitosten ja lentoliikenteen lisäksi myös meriliikenteen. Tällä hetkellä EU:n yleisen päästökaupan piiriin kuuluvat suuret teollisuus- ja energiantuotantolaitokset sekä Euroopan talousalueen sisäinen lentoliikenne.

Päästökauppa on EU:n unionitason keskeisin politiikkatoimi päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Esityksen myötä sektorin päästövähennysten saavuttamista edistävää taloudellista ohjausta vahvistetaan. Myös päästökauppatulot kasvavat päästökauppadirektiivin muutosten myötä. 

Esitykseen sisältyy myös uuden polttoaineen jakelijoita koskevan päästökaupan 2024 vuoden päästötietojen raportointia koskeva velvoite, sekä kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä hyväksytyt lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen hyvitysjärjestelmää CORSIAa koskevat säännökset, jotka sisältyvät päästökauppadirektiiviin. 

Biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettuun lakiin tehdään päästökauppalaista johtuva tekninen muutos.

Meriliikenne osaksi päästökauppaa, Suomi soveltaa saaripoikkeusta

Lain soveltamisala laajentuisi kattamaan myös meriliikenteen, joka liitettäisiin 1.1.2024 alkaen asteittain osaksi EU:n päästökauppajärjestelmää. 

Hallitusohjelman mukaisesti esityksessä ehdotetaan, että Suomi soveltaisi direktiivin mukaista saaripoikkeusta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliseen liikennöintiin. Poikkeuksen piiriin kuuluisivat bruttovetoisuudeltaan 5 000 tonnin ja sitä suurempien matkustaja-autolauttojen matkat. Näiden alusten ei tarvitsisi palauttaa päästöjään vastaavaa määrää päästöoikeuksia ennen vuotta 2031. Poikkeus vähentäisi päästökaupan haitallisia vaikutuksia Ahvenanmaan kansantalouteen ja saavutettavuuteen.

Teollisuus- ja energiantuotantolaitoksia koskeviin määräyksiin tiukennuksia 

Laitosten osalta voimassa olevaan päästökauppalakiin verrattuna keskeisimmät muutokset koskevat valtaosin biomassaa polttoaineenaan käyttävien laitosten soveltamisalalla toimivien päästöttömien laitosten sisällyttämistä päästökauppaan ja jätteenpolton sisällyttämistä soveltamisalaan päästöjen tarkkailun ja raportoinnin osalta. 

Lakiin ehdotetaan direktiivin mukaisia vähennyksiä maksutta jaettavien päästöoikeuksien myöntämiseen EU:n hiilirajamekanismiasetuksen (CBAM) mukaisilla toimialoilla. Päästöoikeuksien ilmaisjaon myöntämisen ehtoja kiristettäisiin vuodesta 2026 alkaen. Jatkossa toiminnanharjoittajan tulisi osoittaa toteuttaneensa energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimia saadakseen maksutta myönnettävät päästöoikeudet täysimääräisesti. 

Lentoliikenteeseen päästökauppaan mukaan uusiutuvien polttoaineiden tukimekanismi

Lentoliikenteen jo sovellettavaa päästökauppaa tehostetaan 1.1.2024 alkaen. Päästökaupan ilmastovaikuttavuutta lisätään poistamalla asteittain maksutta jaettavat päästöoikeudet vuoteen 2026 mennessä. Myös päästöoikeuksien kokonaismäärää vähennetään. Päästökauppaan lisätään uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön tukimekanismi, jonka tarkoituksena on lisätä kestävämpien lentopolttoaineiden käyttöä ja päästövähennyksiä kaventamalla fossiilisen ja uusiutuvan polttoaineen hintaeroa. 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä, TEM, p. 0295 047 235
ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja, Lyydia Ylönen, p. 050 476 1341