Konkurrenskraftsrådets mål är att enas om en allmän riktlinje för EU:s medlemsländer om företagens samhällsansvar och om rättsakten om halvledare

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2022 8.04
Pressmeddelande
EU-lippuja

De ministrar som ansvarar för konkurrenskraftsfrågor i EU samlas för årets sista möte i konkurrenskraftsrådet i början av december.  Mötet i rådet för inre marknad och industri har som mål att enas om en allmän riktlinje för EU-länderna om tillbörlig aktsamhet för företag och om rättsakten om halvledare för Europa. Mötet i rådet för forskning och innovation har för avsikt att godkänna slutsatser om ett nytt europeiskt innovationsprogram.

Torsdagen den 1 december behandlar konkurrenskraftsrådet frågor som rör den inre marknaden och industrin. Finland representeras av arbetsminister Tuula Haatainen. Fredagen den 2 december behandlar rådet forsknings-, innovations- och rymdfrågor och då representeras Finland av näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Ann-Mari Kemell

Omsorgsplikten förutsätter att företag i högre grad än tidigare beaktar konsekvenser för mänskliga rättigheter och miljön 

Europeiska kommissionen lade i februari fram ett förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet. Målet med omsorgsplikten är att förmå företag att bedöma och hantera människorätts- och miljörisker och konsekvenserna av dem i sina egna verksamheter och värdekedjor.

”En av de viktigaste spelreglerna för rättvisa marknader är att företagen bedriver ekologiskt hållbar verksamhet som respekterar de mänskliga rättigheterna. Också konsumenterna måste kunna lita på att de genom sina vardagsval utan att veta om det inte stöder exempelvis exploateringen av arbetstagare eller miljöförstöringen, ” säger arbetsminister Haatainen.

Målet för mötet i konkurrenskraftsrådet är att anta rådets, dvs. EU-medlemsstaternas, allmänna riktlinje. Under förhandlingarnas gång har flera ändringar som är förenliga med Finlands förhandlingsmål gjorts i förslaget och Finland stöder målet att rådet ska anta en allmän riktlinje. Det är inte säkert att en allmän riktlinje kan antas, eftersom ministrarna förhandlar om saken ännu under mötet.

Säkerställandet av tillgången på halvledare ska ske på EU-nivå

I februari lade kommissionen också fram ett förslag till en rättsakt om halvledare för Europa. Rättsaktens syfte är att stärka det europeiska ekosystemet för halvledare, öka produktionen av halvledare i Europa och stärka EU:s konkurrenskraft. Halvledare är väsentliga för att vår moderna ekonomi och vårt moderna samhälle ska fungera.

Ett ytterligare mål för mötet i konkurrenskraftsrådet i december är att anta en allmän riktlinje om rättsakten om halvledare. Det nyaste kompromissförslaget om innehållet i rättsakten om halvledare motsvarar till många delar Finlands viktigaste förhandlingsmål. 

Utöver de ovan nämnda målen har konkurrenskraftsrådets möte i december som mål att anta en allmän riktlinje om  förordningen om skydd av geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter, godkänna slutsatser om en gemensam europeisk agenda för turism 2030 och få en lägesrapport om ekodesignförordningen. Vid mötet för ministrar med ansvar för forsknings- och innovationsfrågor antas slutsatser om forskningsinfrastrukturer och ett nytt europeiskt innovationsprogram. Ministrarna med ansvar för rymdfrågor diskuterar hur EU:s rymddata skulle kunna utnyttjas. 
 
Mer information: 
Taru Löyttymäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047177 
Leila Vilhunen, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 120