Toimenpidesitoumusten kriteerit

Organisaatiot, yritykset ja yksityishenkilöt voivat antaa kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia, ideoita kestävän kehityksen toteuttamiseen sekä haastaa haluamiaan toimijoita mukaan. Tavoitteellinen ja mitattava toimenpidesitoumus on hyvä työkalu esimerkiksi yrityksen ja yhteisön oman toiminnan kehittämisessä.

Toimenpidesitoumus sisältää tavoitteet, mittarit ja aikataulun, jotka sitoumuksen laatija asettaa itse. Kestävän kehityksen toimikunta, pääsihteeristö, asiantuntijapaneeli seuraavat ja tukevat sitoumuksia ja niiden edistymistä.

Toimenpidesitoumusten kuusi kriteeriä:

1. Sitoumuksen tulee olla Luonnon kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi -vision mukainen.

Vuonna 2050 Suomessa jokainen ihminen on arvokas yhteiskunnan jäsen. Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, joka luo perustan ja edellytykset kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten kestävälle toiminnalle. Luonnon kantokykyä ei ylitetä ja luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla. Suomi edistää rauhaa, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä tarjoaa käytännöllisiä ja kestäviä ratkaisuja maailman ongelmiin.

2. Sitoumuksen tulee edistää yhtä tai useampaa yhteiskuntasitoumuksen tavoitetta.

3. Sitoumuksen tulee olla kestävän kehityksen periaatteiden mukainen.

4. Sitoumuksen tulee olla konkreettinen.

Ei riitä, että luvataan ”edistää” jotakin asiaa. Tällöin on kerrottava, miten asiaa edistetään ja missä aikataulussa. Jos edistäminen vaatii esim. lain muuttamisen, on se mainittava konkreettisena toimenpiteenä ja kerrottava aikataulu.

Konkretiaa on myös politiikan johdonmukaisuuden varjelu. Liittyessään sitoumukseen toimija, esimerkiksi ministeriö, hyväksyy pääsitoumuksen vision ja tavoitteet strategiatyönsä ja poliittisten linjaustensa pitkän aikavälin tavoitekehikoksi. Näin vahvistetaan yhteiskuntapolitiikan politiikkajohdonmukaisuutta ja saavutetaan poikkihallinnollisia synergiaetuja.

5. Sitoumuksen tulee olla mitattavissa ja seurattavissa. 

Sitoumuksen edistymistä mittaavat indikaattorit on ilmoitettava sitoumuksen antohetkellä tietokantaan. Myös lähtöarvot, tavoitearvot, aikataulu ja etenemisaskeleet sitoumuksen saavuttamiseksi  ilmoitetaan.

Toimenpidesitoumuksia mittaavat indikaattorit (prosessi-indikaattorit) voivat olla eri toimijoilla hyvinkin erilaisia, riippuen annettavista sitoumuksista. Indikaattorit mittaavat sitoumuksen onnistumista. Niistä koostetaan yhteenvetotietoa toimenpidesitoumusten etenemisestä mm. sitoumusprosessin kampanjasivuille ja toimikunnan kokouksiin. Kansallinen indikaattoriverkosto on tehnyt ylätason vaikuttavuusindikaattorit, jotka ovat esillä Findikaattorissa (findikaattori.fi).

6. Sitoumuksen tulee luoda uutta.

Yhteiskuntasitoumuksen tarkoitus on luoda uudenlaisia toimintatapoja ja -malleja, innovaatioita ja ratkaisuja sekä yhteistyötä. Sitoumukset toimivat vipuina suuremmille systeemisille muutoksille.