Toimenpidesitoumukset

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden saavuttamiseksi solmitaan yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten yritysten, kuntien, järjestöjen, hallinnon, oppilaitosten ja paikallisten toimijoiden toimenpidesitoumuksia. Myös yksityishenkilöt voivat tehdä toimenpidesitoumuksen.

Toimenpidesitoumuksilla sitoudutaan edistämään yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden toteutumista. Ne tähtäävät muutaman vuoden sisällä, 5-10 vuoden aikana toteutettaviin konkreettisiin toimiin, toimintatapojen muutoksiin ja innovatiivisiin kokeiluihin, jotka edistävät yhteisesti sovittuja tavoitteita. Sitoumuksilla voi osallistua kaikkiin tai vain osaan yhteisistä tavoitteista sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tekemällä toimenpidesitoumuksen osallistuu samalla globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030:n kansalliseen toimeenpanoon.

Toimenpidesitoumuksien keräämisestä huolehtii kestävän kehityksen toimikunta ja sen pääsihteeristö. Kaikki sitoumukset ovat nähtävillä sitoumus2050.fi-verkkopalvelussa.  

 

Ohjeita sitoumuksen antajille

1. Tee päätös

Pohtikaa ja päättäkää sisäisesti, mikä on sellainen organisaationne toiminnalle luonteva teema tai asia, jonka ympärille solmitte sitoumuksen. Sitoumusidea voi lähteä oman toimintanne kehittämisestä, jo olemassa olevan tavoitteen kirittämisestä, kokonaan uudesta toimintamallista, tuotteesta tai ratkaisusta tai jonkin asian levittämisestä laajemmalle yhteiskuntaan. Jotta sitoumusprosessilla on todellista vaikuttavuutta, on toimenpidesitoumuksissa oltava jotakin uutta sitoumuksen antajalle. Konkreettinen sitoumus voi kohdistua yhteen tai moneen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteeseen.

Toimenpidesitoumuksen voi tehdä yksin, yhdessä jonkin toisen toimijan kanssa, koko toimialana tai haastaa toisia toimijoita. Konkreettisten toimenpidesitoumusten ei tarvitse rajoittua Suomeen; kestävän kehityksen periaatteiden (globaali, ylisukupolvisuus) mukaisesti voi sitoumus kohdistua myös toimitusketjuihin, maihin tai toimintoihin Suomen ulkopuolella. Sitoumus voi olla iso tai pieni, pitkän aikavälin muutos tai kampanjaluonteinen teko.

2. Kirjaa sitoumus verkkoon

Toimenpidesitoumuksen voi antaa osoitteessa sitoumus2050.fi.

Toimenpidesitoumuksella tulee olla

  • otsikko
  • tavoitteet ja tavoitteiden mittarit
  • aikataulu
  • mahdollisesti toimenpidesitoumukseen liittyvää muuta lisätietoa, jonka haluaa jakaa muiden kanssa.

3. Tuumasta toimeen - ja seurantaan!

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii työtä, seurantaa ja aktiivista viestintää. Kun sitoumus on kirjattu verkkoon ja julkaistu, se tulee julkiseksi. Kestävän kehityksen toimikunta, pääsihteeristö ja asiantuntijapaneeli seuraavat ja tukevat sitoumuksia ja niiden edistymistä.

Kestävän kehityksen pääsihteeristö pyytää sitoumuksen tehneitä tahoja raportoimaan vuosittain sitoumuksen etenemisestä. Sitoumuksen antaja raportoi omien toimiensa sujumisesta samaan tietokantaan, johon hän on antanut sitoumuksensa. Sitoumuksen antaja voi raportoida toimenpidesitoumuksen etenemisestä myös omien seurantajärjestelmiensä tai raportointiaikataulujensa mukaan.