Agenda2030 toimeenpanon käynnistyminen kansainvälisesti

Agenda2030:nen toimeenpano käynnistyi 1.1.2016. Toimeenpanon edistymistä seurataan ja arvioidaan globaalilla, alueellisella ja kansallisella tasolla. YK:n korkean tason poliittisella foorumilla (High-Level Political Forum) on keskeinen asema seurannassa kansainvälisellä tasolla. Myös muut YK:n keskeiset järjestöt on tärkeä integroida mukaan toimeenpanoon. Agenda 2030 -loppuasiakirjassa kannustetaan kaikkia jäsenmaita laatimaan kunnianhimoinen kansallinen suunnitelma agendan toimeenpanemiseksi sekä arvioimaan säännöllisesti toimeenpanon edistymistä. Myös EU:n tulee osoittaa johtajuutta toimeenpanon, mutta myös seurannan, monitoroinnin, arvioinnin ja raportoinnin osalta.

Korkean tason kestävän kehityksen foorumi 

YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittinen foorumi (High-level Political Forum on Sustainable Development, HLPF) on kesäkuussa 2012 Rio+20:ssä alkunsa saanut keskeinen kestävän kehityksen asioita globaalisti seuraava ja arvioiva poliittinen taho. Foorumi korvaa aiemmin toimineen YK:n kestävän kehityksen toimikunnan (CSD). HLPF on keskeinen syyskuussa 2015 hyväksytyn Agenda2030:n seuranta- ja arviointifoorumi kansainvälisellä tasolla.

Foorumi kokoontuu joka neljäs vuosi hallitusten päämiestasolla YK:n yleiskokouksen (UNGA) yhteydessä sekä vuosittain YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) yhteydessä.

Suomi oli yksi ensimmäisiä maita, jotka raportoivat heinäkuussa 2016 YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittisella foorumilla suunnitelmistaan Agenda2030 toimeenpanon suhteen.

Suomen HLPF raportti

Suomen HLPF raportti, tiivistelmä

High-level Political Forum on Sustainable Development