Hyppää sisältöön

Toiveikas tulevaisuus -kirjoituskilpailu

Julkaisuajankohta 17.5.2023 13.01
Toiveikas tulevaisuus -kirjoituskilpailu

Lähde mukaan Toiveikas tulevaisuus -kirjoituskilpailuun!

Millaisesta tulevaisuudesta ja maailmasta sinä haaveilet? Jos voisit muuttaa jotakin mitä se olisi? Millainen olisi sinua ympäröivä luonto ja miten ihmiset ympärilläsi toimisivat?

Toiveikas tulevaisuus -kirjoituskilpailu järjestetään osana kestävän kehityksen toimikunnan 30-vuotisjuhlavuotta. Kilpailun tarkoituksena on innostaa kaiken ikäisiä ihmisiä ympäri Suomea kirjoittamaan ja miettimään omaa suhdettaan ympäröivään yhteiskuntaan, muihin ihmisiin ja luontoon sekä rohkeasti unelmoimaan tulevasta.

Kirjoitusten tyylilaji on vapaa – voit osallistua runolla, tarinalla tai asiatekstillä. Pienimmät voivat lähettää myös piirroksia tai sarjakuvia. Kilpailu on avoinna 1.7.-31.10.2023 ja sen voittajat julkistetaan marraskuussa 2023.

Kilpailun ohjeet

Kilpailuun osallistuva tuotos saa olla kirjoitustyyliltään vapaa, mutta sen on käsiteltävä tulevaisuuden positiivista yhteiskuntaa sekä otettava huomioon luonto.

Tekstin pituus tai muun teoksen maksimikoko yksi (1) A4-sivu. Valmis teos tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Lähettäessäsi teoksen kilpailuun, laita aiheeksi Kirjoituskilpailu.omanimi.sarja (esimerkiksi 9-10 -vuotiaat). Lisää myös viestikentän alkuun yhteystietosi tai huoltajan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä sarja, johon osallistut.

Kilpailuun voi osallistua suomen, englannin, ruotsin, inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen kielillä.

Kilpailun sarjat ovat: alle 7-vuotiaat, 7-8-vuotiaat, 9-10-vuotiaat, 11-12-vuotiaat, 13-15-vuotiaat, 16-18-vuotiaat ja yli 19-vuotiaat. Ensimmäisessä kahdessa sarjassa on mahdollista osallistua myös kuvalla tai sarjakuvalla (0-8-vuotiaat).

Teosten arvioinnissa otetaan huomioon, kuinka omaperäisiä ja ajatuksia herättäviä teokset ovat sekä ovatko ne kilpailun teknisten ohjeiden mukaisia.

Tuomaristo

Kilpailun tuomaristo koostuu nelihenkisestä raadista sekä kilpailun suojelijasta.

Kilpailun suojelijana toimii Jenni Haukio

Tuomaristo:

Kirjailija Julia Thuren

Sanoittaja Mihkku Laiti/Yungmigu

Kuvittaja/sarjakuvataiteilija Seppo Leinonen

Nuorten Agenda2030 –ryhmän edustaja Rosa Ihalainen

Palkinnot: Jokaisen sarjan 5 parasta teosta julkaistaan kestavakehitys.fi -sivustolla ja tekijöille lähetetään kunniakirjat. Kunkin sarjan 3 parasta teosta palkitaan kunniakirjojen lisäksi kirjakaupan lahjakorteilla.

Mahdollisten kysymysten herätessä ota rohkeasti yhteyttä kestävän kehityksen toimikuntaan, kestävä[email protected]

Lähettämällä teoksesi kilpailuun hyväksyt sen julkaisun kestävän kehityksen toimikunnan viestintäkanavilla.

 

Vuolgge mielde Vuordevaš boahtteáigi -čállingilvui!  

Makkár boahtteáiggis ja máilmmis don niehkudat? Juos sáhtálit earáhuhttit juoidá, mii dat livččii? Makkár de du birastahtti luondu ja mot olbmot du birra doaimmale?

Vuordevaš boahtteáigi -čállingilvu lágiduvvo suvdilis ovdáneami doaibmagotti 30-jagáš ávvudanjagi oassin. Gilvvu ulbmilin lea movttiidahttit buotahkásaš olbmuid miehtá Suoma čállit ja jurddahit iežas gaskavuođa birastahtti servodahkii, eará olbmuide ja lundui sihke duostilit niehkudit boahttevaččas.

Čállosiid stiilašládja lea luomus – don sáhtát searvat divttain, muitalusain dehe áššedeavsttain. Unnimusat sáhttet sáddet maid sárgumiid dehe ráidogovaid. Gilvu lea rabas 1.7.-31.10.2023 ja dan vuoitit almmustuhttojuvvojit 2023 skábmamánu.

Gilvvu rávvagat

Buvttus, mii searvá gilvui, oažžu leat čállinstiillas mielde luomus, muhto dat ferte gieđahallat boahtteáiggi positiivvalaš servodaga ja váldit vuhtii luonddu.

Deavstta guhkkodat dehe eará buktosa sturrodaga badjerádji lea okta (1) A4-siidu. Válmmas buvttus sáddejuvvo šleađgaboasttain čujuhussii [email protected].

Sáddedettiinat iežat buktosa gilvui, de bija fáddán Čállingilvu.iežasnamma.ráidu (ovdamearkka dihte 9-10-jahkásaččat). Lasit maid čállingietti álgui iežat oktavuohtadieđuid dehe fuolaheaddji oktavuohtadieđuid (namma, telefonnummár ja šleađgaboastačujuhus) sihke luohká, masa don searvvat.

Gilvui sáhtát oassálastit suoma-, eŋgelas-, ruoŧa-, anáraš-, nuortalaš- ja davvisámegielaiguin.

Gilvvu luohkát leat: vuollet 7-jahkásaččat, 7-8-jahkásaččat, 9-10-jahkásaččat, 11-12-jahkásaččat, 13-15-jahkásaččat, 16-18-jahkásaččat ja badjel 19-jahkásaččat. Vuosttaš guovtti luohkkái lea vejolaš searvat maid govain dehe ráidogovain (0-8-jahkásaččat).

Buktosiid árvvoštallamis váldojuvvojit vuhtii, man iešvuđogat ja jurdagiid bohciidahttit buktosat leat sihke leatgo dat gilvvu teknihkalaš rávvagiid mieldásaččat.

Duopmárat

Gilvvu duopmárat čoahkkanit njealji olbmo ráđis sihke gilvvu suodjaleaddjis.

Gilvvu suodjaleaddji Jenni Haukio

Duopmárat

Girječálli Julia Thuren

Sátnečálli Mihkku Laiti/Yungmigu

Govuheaddji/ráidogovvadáiddár Seppo Leinonen

Doaibmagotti nuorra ovddasteaddji Nuorten Agenda2030

Bálkkašumit: Juohke luohká 5 buoremus buktosa almmustuhttojuvvojit kestavakehitys.fi -siidduin ja dahkkiide sáddejuvvojit gudnegirjjit. Juohke luohká 3 buoremus  buktosa bálkkašuvvojit gudnegirjjiid lassin girjegávppi skeaŋkagoarttaiguin.

Juos čuožžilit vejolaš gažaldagat, váldde duostilit oktavuođa suvdilis ovdáneami doaibmagoddái, kestäväkehitys.vnk.fi

Go sáddet iežat buktosa gilvui, de dohkkehat dan almmustuhttima suvdilis ovdáneami doaibmagotti gulahallankanálain.

 

Vyelgi fáárun Tuoivâlâš puátteevuotâ -čäällimkiišton!

Maggaar puátteevuođâst já maailmist tun nievdah? Jis tun puávtáččih mutteđ maidnii, te mii tot ličij? Maggaar ličij tuu pirâstittee luándu já maht ulmuuh tuu pirrâsist toimâččii?

Tuoivâlâš puátteevuotâ -čäällimkišto uárnejuvvoo uássin kilelis ovdánem toimâkode 30 ive juhleive. Kišto ulmen lii movtijdittiđ puoh ahasijd ulmuid pirrâ Suomâ čäälliđ já smiettâđ jieijâs koskâvuođâ pirâstittee ohtsâškoodán, eres ulmuid já luándun sehe ruokkâdávt nievdâđ puátteevuođâst.

Čálusij stijlâ lii rijjâ – tun puávtáh uásálistiđ tivttáin, mainâsáin tâi äššitevstáin. Ucebeh pyehtih vuolgâttiđ meid sárgusijd tâi ráiđukuuvijd. Kišto lii ávus 1.7.-31.10.2023 já ton vyeitteeh almostittojeh skammâmáánust 2023.

Kišto ravvuuh

Tyeji, moin uásálist kiišton, uážžu leđe čäällimstiijlâ peeleest rijjâ, mutâ tot kalga kieđâvuššâđ puátteevuođâ positiivlii ohtsâškode sehe väldiđ huámmášumán luándu.

Teevstâ kukkodâh tâi eres tyeje maksimistuárudâh lii ohtâ (1) A4-sijđo. Valmâš tyeje kalga vuolgâttiđ šleđgâpostáin čujottâsân [email protected].

Ko tun vuolgâttah tyeje kiišton, te piejâ fáddán Kirjoituskilpailu.jieijâdnommâ.sarja (ovdâmerkkân 9-10 -vuotiaat). Lasseet meid viestâsaje aalgân ohtâvuotâtiäđuidâd tâi huolâtteijee ohtâvuotâtiäđuid (nommâ, puhelinnummeer já šleđgâpostâčujottâs) sehe juávkku, moos tun uásálistáh.

Kiišton puáhtá uásálistiđ suomâkielân, eŋgâlâskielân, ruotâkielân, anarâškielân, nuorttâlâškielân já tavesämikielân.

Kišto juávhuh láá: vuálá 7-ihásiih, 7-8-ihásiih, 9-10-ihásiih, 11-12-ihásiih, 13-15-ihásiih, 16-18-ihásiih já paijeel 19-ihásiih. Vuossâmuu kyevti juávhust puáhtá uásálistiđ meid kuvvijn tâi ráiđukuvvijn (0-8-ihásiih).

Tuojij árvuštâlmist váldoo huámmášumán, ete mon jieijâslágáneh já jurduid šoddâdeijee tyejeh láá sehe láá-uv toh kišto teknisij ravvui miäldásiih.

Tuámáreh

Kišto tuámárin láá nelji ulmuu sehe kišto suojâleijee.

Tuámáreh:

Kirječällee Julia Thuren

Sännejeijee Mihkku Laiti/Yungmigu

Ráiđukovetaaiđâr Seppo Leinonen

Toimâkode nuorâ ovdâsteijee Nuorten Agenda2030

Kišto suojâleijee Jenni Haukio

Palhâšumeh: Jyehi juávhu 5 pyeremus tyeje almostittojeh kestavakehitys.fi -siijđoin já rähteid vuolgâttuvvojeh kunneekirjeh. Jyehi juávhu 3 pyeremus tyeje palhâšuvvojeh kunneekiirjij lasseen kirjekäävpi skeŋkkâkortâiguin.

Máhđulij koččâmušâiguin vääldi ruokkâdávt ohtâvuođâ kilelis ovdánem toimâkoodán, kestäväkehitys.vnk.fi

Ko tun vuolgâttah jieijâd tyeje kiišton, te tun tuhhiittah ton almostittem kilelis ovdánem toimâkode viestâdemkanavijn.

Vueʹlj mieʹldd Tuõivkõs pueʹttiäiʹǧǧ - ǩeeʹrjtemǩeâšttõõttmõʹšše!

Måkam pueʹttiääiʹjest da maaiʹlmest ton niõǥǥtõõlak? Jõs vuäitčiǩ muʹtted mõõn-ne de mii tõt leʹčči? Måkam leʹčči tuu pirrõõtti luâtt da mäʹhtt oummu tuu pirr tååimče?

Tuõivkõs pueʹttiäiʹǧǧ -ǩeeʹrjtemǩeâšttõõttmõš riâžžât vueʹzzen ǩeâllʼjeei ouddnummuž tåimmkååʹdd 30-eeʹǩǩjuʹhlleeʹjj. Ǩeâšttõõttmõõžž jurddjen lij loŋŋted juõʹǩǩ ekksaid oummuid pirr Lääʹddjânnam ǩeeʹrjted da smiõttâd jiijjâs kõskkvuõđ pirrõõtti õhttsažkådda, jeeʹres oummuid da luõttu di tuõsttlõnji niõǥǥtõõllâd pueʹttiääiʹjest.

Ǩeeʹrjtõõzzi genre lij jiijjad vaʹlljeemnalla – vuäitak vuässõõttâd tiivtin, mainnsin leʹbe äʹššteeʹkstin. Uuʹccab vueiʹtte vuõltteed še pirstõõzzid leʹbe räiddkaartid. Ǩeâšttõõttmõš lij äävai 1.7.-31.10.2023 da tõn vuõiʹtti õlmmeet skamm-mannust 2023.

Ǩeâšttõõttmõõžž vuäppõõzz

Ǩeâšttõõttmõʹšše vuässõõʹtti pohttõs vuäǯǯ leeʹd ǩeeʹrjtemgenre mieʹldd friij, leša tõʹst feʹrttai pueʹtted õlmmsa pueʹttiääiʹj positiivlaž õhttsažkåʹdd di luâtt še âlgg väʹldded lokku.

Teeʹkst kookkadvuõtt leʹbe jeeʹres tuejjõõzz šuurmõs šorradvuõtt õhtt (1) A4-seidd. Vaalmâš tuejjõs âlgg vuõltteed neʹttpååʹštin addrõʹsse [email protected].

Vuõltteen tuejjõõzz ǩeâšttõõttmõʹšše, piij teeʹmmen Kirjoituskilpailu.omanimi.sarja (ouddmiârkkân 9-10 -ekksa). Lââʹzzet še saakk-ǩeâdda õhttvuõđteâđad leʹbe huõlteei õhttvuõđteâđ, (nõmm, teʹlfon-nââmar da neʹttpååʹštaddrõs) di räidd, koozz vuässõõđak.

Ǩeâšttõõttmõʹšše vuäitt vuässõõttâd lääʹdd, eŋgglõs, aanarsääʹm, nuõrttsääʹm da tâʹvvsääʹm ǩiõlin.

Ǩeâšttõõttmõõžž rääid liâ: vuâlla 7-ekksa, 7-8-ekksa, 9-10-ekksa, 11-12-ekksa, 13-15-ekksa, 16-18-ekksa da pâʹjjel 19-ekksa. Vuõssmõõzzâst kuõiʹtest rääidast lij vueiʹtlvaž vuässõõttâd še kaartin leʹbe räiddkaartin (0-8-ekksa).

Tuejjõõzzi ärvvtõõllmõõžžâst vääʹldet lokku, mõõn jiijjâsnallšem da jurddjid counni tuejjõõzz liâ di liâ-a tõk ǩeâšttõõttmõõžž teeknlaž vuäppõõzzi meâldla.

Tuomarkåʹdd

Ǩeâšttõõttmõõžž tuomarkåʹdd nårrai neellj oummu jooukâst di ǩeâšttõõttmõõžž suõjjleeʹjest.

Tuomarkåʹdd

Ǩeeʹrjteei Julia Thuren

Säʹnnõʹtti Mihkku Laiti/Yungmigu

Räiddkarttčeäppõsneǩ Seppo Leinonen

Tåimmkååʹdd nuõrr eeʹttǩeeʹj Nuorten Agenda2030

Ǩeâšttõõttmõõžž suõjjleei Jenni Haukio

Ciist: Juõʹǩǩ rääid 5 pueʹrmõõzz tuejjõõzz õlmstââʹttet kestavakehitys.fi -seiddõõzzâst da raajjʼjid vuõltteet cisttǩeʹrjj. Juõʹǩǩ rääid 3 pueʹrmõõzz tuejjõõzz sǩiâŋkat cisttǩiiʹrji lââʹssen ǩeʹrjjkaaup sǩiâŋkk-koortivuiʹm.

Vueiʹtlvaž kõõččmõõžži očndõõđeen vääʹld tuõsttlõnji õhttvuõđ ǩeâllʼjeei ouddnummuž tåimmkådda, kestäväkehitys.vnk.fi

Vuõltteeʹl tuejjõõzz ǩeâšttõõttmõʹšše priimak tõn õõlmtõõzz ǩeâllʼjeei ouddnummuž tåimmkååʹdd saakkeemkanaalin.