U-skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ett omarbetat energieffektivitetsdirektiv

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2021 14.15
Pressmeddelande
Kuvassa maalämmön asentaja

Statsrådet överlämnade den 23 september 2021 en U-skrivelse till riksdagen om EU:s förslag till ett omarbetat energieffektivitetsdirektiv (EED). Europeiska kommissionen offentliggjorde sitt förslag i juli som en del av 55-beredskapspaketet. Revideringen av energieffektivitetsdirektivet baserar sig på Europeiska unionens program för grön utveckling och målet att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent före 2030 och uppnå klimatneutralitet fram till 2050.

Det allmänna målet om att minska energiförbrukningen på EU-nivå med 32,5 procent fram till 2030 skärps på ett avsevärt sätt i förslaget till 36-39 procent och målet blir dessutom bindande. Målet fördelas för varje medlemsstat genom kommissionens plan, vilken enligt beräkningarna innebär att målet för slutförbrukningen av energi i Finland år 2030 har begränsats till 255 TWh. Energiförbrukningsmålet är inte bindande för medlemsstaterna, men om framstegen på EU-nivå inte är tillräckliga ska de medlemsstater vars energiförbrukning överstiger kommissionens mål inom ett år vidta tillräckliga tilläggsåtgärder för att minska sitt eget sparunderskott. 

Den bindande energibesparskyldighet som överenskommits för varje medlemsstat för perioden 2021–2030 skärps så att den fördubblas. Vid ingången av 2024 ska Finland uppnå en ny årlig energibesparing på 4,5 terawattimmar och rapportera den till kommissionen. Den gällande bindande årliga sparskyldigheten är 2,4 terawattimmar.

I förslaget fastställs ett årligt bindande minskningsmål på 1,7 procent för slutförbrukningen av energi inom den offentliga sektorn. Dessutom åläggs det byggnadsbestånd som ägs och används av den offentliga sektorn en renoveringsskyldighet på 3%, där kravnivån är en s.k. nära-nollenergibyggnad för nya byggnader. I Finland omfattar renoveringsskyldigheten cirka 56 miljoner kvadratmeter. I praktiken omfattar skyldigheten alla byggnader inom den offentliga sektorn som fortfarande inte uppfyller nollenergikraven för nya byggnader år 2024, även historiska och skyddade byggnader, kyrkor och försvarsmaktens byggnader.

Utöver de skärpta målen för energiförbrukning och energisparande gäller de viktigaste förslagen bland annat ökandet av andelen förnybar energi och spillvärme i fjärrvärmenäten, tillämpning av principen Energieffektivitet först och avhjälpandet av energifattigdom. I förslaget ingår omfattande och detaljerade krav på uppföljning, övervakning och rapportering av fullgörandet av alla de skyldigheter som anges i förslaget.

U-skrivelser upprättas om ärenden där EU fattar beslut och som till sitt innehåll skulle höra till riksdagens behörighet om Finland inte var medlem i EU. Skrivelsen omfattar det huvudsakliga innehållet i EU-förslaget och statsrådets ståndpunkt i ärendet. 

Ytterligare upplysningar:
Pia Kotro, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7229 pia.kotro (at) gov.fi
Juhani Tirkkonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2140