Toimintaohjelma: hyvinvointitalous osaksi päätöksentekoa ja kestävyyden tarkastelua

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2023 12.08
Tiedote 40/2023

Hyvinvointitalouden toimintaohjelma vuosille 2023-2025 on valmistunut. Ohjelma edistää hyvinvointia kuvaavan tiedon käyttöä päätöksenteossa talouden ja ympäristön kestävyyttä kuvaavan tiedon rinnalla. Tavoitteena on tuoda hyvinvointitalous osaksi kansallista, alueellista ja paikallista päätöksentekoa.

Tavoitteeseen pääsemiseksi toimintaohjelma sisältää 5 suositusta: 

  1. Jatketaan hyvinvointitalouden ohjausmallin valmistelua 
  2. Selvitetään, miten hyvinvoinnin seuranta osana kestävyysajattelua saadaan nykyistä vahvemmin osaksi valtion, alueiden ja kuntien keskeisiä päätöksenteon prosesseja 
  3. Vaikutusarviointien kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen
  4. EU-vaikuttaminen ml. eurooppalainen ohjausjakso
  5. Osallisuuden vahvistaminen

”Hyvinvointitalous tavoittelee kestävyyden kaikkien osa-alueiden huomioimista – sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen. Hyvinvointitalouden kehittäminen on tärkeää, jotta sosiaalisen kestävyyden ulottuvuus saadaan tasapainoisesti mukaan osaksi kestävyystarkastelua. 

Hyvinvointitalous on ennen kaikkea uudenlaisen näkökulman tuomista osaksi olemassa olevia toimintoja. Hyviä esimerkkejä tästä on jo eri hallinnonaloilla sekä muissa valtioissa. Näitä esimerkkejä on koottu toimintaohjelman liitteeseen. Seuraava askel on hyvinvointitalousnäkökulman systemaattisempi ja laaja-alaisempi hyödyntäminen päätöksenteossa ja valmistelussa.  

Seuraavien kahden vuoden aikana vahvistamme hyvinvointitalouden tietopohjaa ja tiedon käyttöä päätöksenteossa. Tässä edellytys on, että syvennämme yhteistä ymmärrystä sosiaalisesta kestävyydestä ja sen määritelmästä. Tärkeää on myös lisätä eri toimijoiden osallisuutta työn ja sen vaikuttavuuden tueksi”, toteaa hyvinvointitalouden ohjausryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi.

Suomen hyvinvointitalouden toimintaohjelma tähtää vuosina 2023-2025 erityisesti yhteiseen sosiaalisen kestävyyden määritelmään ja siihen perustuvan hyvinvointitalouden mittariston käyttöönottoon sekä vaikutusten arviointien kehittämiseen. Toimintaohjelman toimenpiteet eivät koske vain valtionhallintoa ja päätöksenteon prosesseja. Kunnilla, alueellisilla toimijoilla, järjestöillä ja yrityksillä on merkittävä rooli hyvinvointitalousajattelun toteuttamisessa osana omaa toimintaansa. 

Hyvinvointitalouden toimintaohjelman valmistelusta on vastannut sosiaali- ja terveysministeriön asettama, monialainen ohjausryhmä sekä sen alaisuudessa työskennellyt jaosto. Ohjausryhmä järjesti 8.3. webinaarin, jossa esiteltiin toimintaohjelman sisältöä. Webinaaritallenne on katsottavissa jälkikäteen sosiaali- ja terveysministeriön YouTube-kanavalla. 

Lisätietoja: 

johtaja Taru Koivisto

kehittämisneuvos Heli Hätönen 

erityisasiantuntija Riikka Pellikka

sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]