Hallitus esittää tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen laajentamista koskemaan myös varhaiskasvatusta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 19.00
Tiedote 208/2022

Hallitus on antanut esityksen, jossa ehdotetaan muutettavaksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia (tasa-arvolaki). Esityksen tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen varhaiskasvatuksessa.

Voimassa olevia koulutusta ja opetusta koskevia yleisiä tasa-arvon edistämissäännöksiä vastaavasti säädettäisiin myös varhaiskasvatuksessa. Lisäksi lakiin ehdotetaan uutta pykälää, jossa säädettäisiin tasa-arvosuunnitelman laatimisvelvoitteesta varhaiskasvatuksessa. Myös sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisyä koskevat tasa-arvolain säännökset laajennettaisiin koskemaan varhaiskasvatusta. Asiaan liittyvät niin sanotut valvontapykälät ulotettaisiin myös koskemaan varhaiskasvatusta. 

Tasa-arvosuunnitelmat ovat tärkeä työkalu sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Tasa-arvosuunnitelman avulla varmistetaan, että tasa-arvotyötä tehdään järjestelmällisesti. 

Velvoite laatia toimipaikkakohtainen tasa-arvosuunnitelma koskisi päiväkotitoimintaa. Perhepäivähoidon ja kunnallisen avoimen varhaiskasvatuksen osalta kunta laatisi yhteistyössä alueensa toimijoiden kanssa toimijoille yhteiset tasa-arvosuunnitelmat.

Esityksen lähtökohtana on lapsen edun toteutuminen. Tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen toteuttamisessa ja tasa-arvosuunnitelman sisällössä tulisi kiinnittää huomiota lasten osallisuuteen. Lapsille tulisi varata mahdollisuus osallistua suunnitelman laatimiseen lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa.

Lain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2023.

Lisätietoja

Tanja Auvinen, johtaja, p. 0295163715, [email protected]
Katja Danner, lakimies, p. 0295163392, [email protected]