Lainsäädännön arviointineuvosto
Onko talousarvion ulkopuolinen rahasto paras vaihtoehto ympäristövahinkovakuutuksen ja öljysuojarahaston tilalle?

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.8.2022 14.14
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon ympäristöministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta ympäristövahinkorahastolaiksi. Esityksen vaikutuksia on käsitelty monipuolisesti ja pääosin perusteellisesti. Esitysluonnokseen sisältyy useita havainnollisia taulukoita ja diagrammeja.

Ehdotetussa laissa säädettäisiin ympäristövahinkorahastosta, joka olisi uusi valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Rahastosta maksettaisiin korvaus ympäristön pilaantumisen torjunnasta ja pilaantuneen ympäristön ennallistamisesta aiheutuneista kustannuksista sekä aiheutuneesta vahingosta, kun korvausta ei saataisi perittyä varsinaiselta vastuutaholta esimerkiksi maksukyvyttömyyden vuoksi tai siksi, että vastuutahoa ei saataisi selvitettyä. Ympäristövahinkorahaston käyttöönoton myötä lakkautettaisiin ympäristövahinkovakuutus sekä öljysuojarahasto.

Esitysluonnoksesta saa hyvän käsityksen asian taustasta, tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista. Toissijaisten vastuujärjestelmien kokonaisuuden hahmottamisen tueksi esitysluonnoksen nykytilakuvauksessa voisi olla yhteenveto – esimerkiksi taulukko – siitä, mitä vahinkoja järjestelmät tällä hetkellä korvaavat ja millaiset vahingot jäävät näiden järjestelmien ulkopuolelle.

Esitysluonnoksessa on selostettu poikkeuksellisen kattavasti ja yksityiskohtaisesti, millä tavalla lausuntopalaute on otettu huomioon esityksen jatkovalmistelussa ja miten se on vaikuttanut esityksen sisältöön. Myös esityksen muita toteuttamisvaihtoehtoja on kuvattu kattavasti. 
Esitysluonnoksen vaihtoehtojen tarkastelussa tulisi kirkastaa sitä, miksi nimenomaan talousarvion ulkopuolisen rahaston perustaminen on paras vaihtoehto muihin toteuttamisvaihtoehtoihin verrattuna.

Esitysluonnoksessa voisi lisäksi kuvata tarkemmin yritykset, jotka eivät nykyisin kuulu ympäristövahinkovakuutusjärjestelmän piiriin mutta jotka ehdotetun sääntelyn myötä tulisivat ympäristövahinkomaksun piiriin sekä sitä, millainen maksutaakka näihin yrityksiin kohdistuisi verrattuna niihin yrityksiin, jotka siirtyvät ympäristövahinkovakuutusjärjestelmästä ympäristövahinkomaksun piiriin.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy ympäristövahinkorahastolakia koskevaan hallituksen esitykseen (YM033:00/2019)

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista. 

Lisätietoja: lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö, p. 0295 160 125.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.