Uusiutuvien polttoaineiden kestävyyslain muutosesitys eduskuntaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2023 17.12
Tiedote
Biokaasulaitos

Valtioneuvosto antoi 12.10.2023 eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta (kestävyyslaki). Tavoitteena on korjata kestävyyslain sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (sähköverolaki) välillä vallitseva epäjohdonmukaisuus. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Laissa määritellään kestävyyskriteerit uusiutuville polttoaineille. Kestävyyslain soveltaminen perustuu muualla lainsäädännössä säädettyihin velvoitteisiin, kuten jakeluvelvoitteeseen, päästökauppaan ja verotukseen. 

Biokaasu säädettiin valmisteveron alaiseksi tuotteeksi lämmitys- ja työkonekäytössä vuoden 2023 alussa. Lämmitys- ja työkonebiokaasun veroedun edellytyksenä on kestävyyden osoittaminen. Kestävyyslakiin lisättäisiin viittaus sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin, jotta myös lämmitys- ja työkonebiokaasun tuottajat voisivat osoittaa Energiaviraston hyväksymällä kestävyysjärjestelmällä tuottamansa biokaasun kestävyyden. 

Lisäksi jätteitä ja tähteitä, biologista monimuotoisuutta sekä kasvihuonekaasupäästövähennystä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi Euroopan komission Suomelle osoittaman perustellun lausunnon johdosta. 

Alle 2 MW:n biokaasulaitoksille kevennetyt kestävyysvaatimukset

Ehdotettu lakimuutos lisäisi sähköverolain mukaisten toiminnanharjoittajien hallinnosta taakkaa ja kustannuksia, sillä heidän pitäisi vastaisuudessa hakea kestävyysjärjestelmän hyväksyntää Energiavirastolta lämmityksessä ja työkoneissa käytettävän biokaasun verotusta varten.

Toiminnanharjoittajien ei kuitenkaan tarvitsisi ehdotuksen mukaan osoittaa käytettyjen raaka-aineiden alkuperää ja kasvihuonekaasupäästövähennystä koskevien kriteerien täyttymistä, jos biokaasua käytetään lämmitykseen laitoksessa, jonka kokonaislämpöteho on alle 2 MW. Järjestelmä olisi näin ollen vaatimuksiltaan huomattavasti kevyempi kuin isoimmilla yli 2 MW:n biokaasulaitoksilla.

Kestävyysjärjestelmän hyväksyminen edellyttää tiettyjen laadullisten kriteerien täyttymistä, minkä lisäksi toiminnanharjoittajalta vaaditaan vuosittaista raportointia tuotetusta ja käytetystä biokaasusta. 

Biokaasutoimijat hyötyisivät kestävyyden osoittamisesta verotuksessa. Kestäväksi osoitetun T-luokan lämmitysbiokaasun veroetu olisi vuosittain noin 22 000 euroa/GWh verrattuna ei-kestävään lämmitysbiokaasuun.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, TEM, p. 0295 047 067