Sähkömarkkinalakia uudistava työryhmä helpottamaan sähköntuottajien ja teollisuuden investointien verkkoliityntöjä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2024 10.18
Tiedote
Sähkölinja suomaisemassa

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ehdotuksen sähkömarkkinalain uudistamiseksi lisääntyvän sähköntuotannon ja kasvavien kulutuksen kuormien integroimiseksi kantaverkkoon ja suurjännitteiseen jakeluverkkoon. Työryhmän tulee luovuttaa ehdotuksensa ministeriölle 29.11.2024 mennessä.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan sähkön siirtoverkon toimivuutta ja riittävyyttä energiamurroksen perustana ja Suomen keskeisenä kilpailuetuna vahvistetaan. 

Voimakkaasti lisääntyvän sähkönkulutuksen ja sähköntuotannon integrointi sujuvasti sähköverkkoihin edellyttää kantaverkkoon ja suurjännitteiseen jakeluverkkoon liittämiseen sisältyvien vastuiden ja sähköverkonhaltijoiden kehittämisvelvollisuuden sekä sähköverkkolupasääntelyn osittaista uudelleentarkastelua. 

Lisääntyvä sähköntuotanto ja uusiutuvan vedyn markkinoille tulo luovat myös tarpeen helpottaa ns. erillisten linjojen rakentamista sekä tuotantoa, kulutusta ja varastointia käsittävien hybridiliityntöjen ja rajoitetun tehon liittymien muodostamista. 

Lisäksi Suomen talousvyöhykkeelle ja aluevesille sijoittuvan tuulivoimatuotannon edistäminen edellyttää merituulivoiman huomioimista tarpeellisilta osin myös sähkömarkkinasääntelyssä. 

Työryhmän tulee tarkastella sääntelyä ainakin seuraavilla aihealueilla:

  • kantaverkon ja suurjännitteisen jakeluverkon rajauksen uudistaminen tavalla, joka mahdollistaa yli 110 kilovoltin jännitetason suurjännitteisten jakeluverkkojen sähköverkkoluvat;
  • liittyjien ja verkonhaltijoiden välisen kehittämisvastuun täsmentäminen;
  • kasvavien kuormien sekä maa- ja merituulivoiman ja aurinkovoiman liittäminen suurjänniteverkkoon (ml. tuotantoa, kulutusta ja varastointia käsittävien kohteiden liittäminen ja rajoitetun tehon liittymät);
  • erillisten linjojen rakentamisen sääntely erityisesti uusiutuvan vedyn tuotannon edellytysten mahdollistamiseksi;
  • sähköverkkolupasääntelyn ja sähköjohtojen hankelupasääntelyn kehittäminen siten, että se tukee edellisissä kohdissa ehdotettujen ratkaisujen toteuttamista;
  • rajat ylittäviä sähköjohtoja ja maakaasuputkia koskevien hankelupien päätösvallan siirtäminen työ- ja elinkeinoministeriöstä valtioneuvostolle.

Työryhmän tulee tarkastella myös kantaverkonhaltija Fingrid Oyj:n vastuun laajentamista energiamurroksen myötä tarvittavien siirtoverkkojen rakentamisessa kaupunkiseuduilla sekä tarvittaessa sisällyttää tätä niitä koskevat toimenpide-esitykset ehdotukseensa.

Työryhmän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Arto Rajala työ- ja elinkeinoministeriöstä, ja sihteereinä erityisasiantuntija Katariina Särkänne työ- ja elinkeinoministeriöstä ja juristi Fanny Hovi Energiavirastosta.

Työryhmän muut jäsenet edustavat TEM:n lisäksi, valtiovarainministeriötä, ympäristöministeriötä, Energiavirastoa, Auringosta energiaa -konsortiota, Energiateollisuus ry:tä, Kemianteollisuus ry:tä, Metsäteollisuus ry:tä, Paikallisvoima ry:tä, Suomen Kuntaliitto ry:tä, Suomen Sähkönkäyttäjät ry:tä, Suomen Tuulivoimayhdistys ry:tä, Teknologiateollisuus ry:tä ja Fingrid Oyj:tä. 

Lisätiedot: 
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, p. 0295 064 828