Kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta EU:n irtautumiseksi energiaperuskirjasta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2023 14.25
Tiedote
Uusiutuvan energian symboleja taustakuvana olevan vihreäsävyisen auringonkukkapellon päällä

Valtioneuvoston toimitti 13.9.2023 eduskunnalle kirjelmän Euroopan komission ehdotuksesta, jonka mukaan EU ja Euratom irtisanoutuisivat energiaperuskirjasta tehdystä sopimuksesta. Vuonna 1998 voimaan tulleen energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen osapuolina on EU:n lisäksi 52 valtiota.

Energiaperuskirja on energia-alan investointisuoja-, kauppa- ja kauttakulkusopimus, joka sisältää myös riitojenratkaisumenettelyt.

Peruskirjaa koskevan sopimuksen uudistamisesta käydyt neuvottelut saatiin päätökseen kesäkuussa 2022, mutta sopimusuudistusta ei ole kyetty hyväksymään EU:n äänestysmandaatin puuttuessa. Komissio katsoo, että EU:ssa ei ole nyt olemassa jäsenvaltioiden yhteistä tahtotilaa sopimusuudistuksen hyväksymiseen. Uudistus olisi puolestaan käytännössä edellytys sille, että EU voisi pysyä sopimuksen osapuolena. 

Komission mukaan uudistamattoman sopimuksen sopimuspuolena pysyminen ei ole vaihtoehto EU:lle, koska kyseinen sopimus ei ole yhteensopiva EU:n investointipolitiikan ja -oikeuden sekä energia- ja ilmastotavoitteiden kanssa.

Irtisanoutumisen jälkeen tehdyt investoinnit eivät EU:n osalta enää olisi sopimuksen mukaisen investointisuojan piirissä, mutta toisaalta sopimuksen 47 artiklan 3 kohdan raukeamislausekkeen mukaan jo olemassa olevat investoinnit kuuluisivat nykymuotoisen sopimuksen alaisen suojan piiriin vielä 20 vuoden ajan irtisanoutumisen voimaantulosta.

Valtioneuvosto voi lähtökohtaisesti hyväksyä EU:n ja Euratomin irtisanoutumisen – neuvottelut jatkuvat

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut asiaa yhteistyössä ulkoministeriön ja oikeusministeriön kanssa. U-kirjelmää on käsitelty Energia- ja EURATOM -jaoston kirjallisessa menettelyssä ja EU-ministerivaliokunnassa 8.9.2023.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä sitä, että EU-tason toimintalinjasta pyritään päättämään viivytyksettä. EU:n irtisanoutuminen sopimuksesta oman toimivaltansa osalta voidaan lähtökohtaisesti hyväksyä irtisanoutumisen ollessa todennäköisesti ainoa käytännössä toteutettavissa oleva vaihtoehto. 

Valtioneuvosto tarkentaa kantojaan ehdotukseen neuvotteluiden edetessä.

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Katariina Särkänne, TEM, p. 0295 047 440